Kybrysly Türkler; Yradesini Dy? Güçlere Satanlary Eninde Sonunda Mahkum Edecektir Reviewed by Momizat on .     Dünyadaki sosyal hareketlerin ana mücadele ekseni IMF ve Dünya Bankasy politikalaryna ve G8’ler gibi sömürgeci devletlerin giri?imlerine kar?y kendi ülkeler     Dünyadaki sosyal hareketlerin ana mücadele ekseni IMF ve Dünya Bankasy politikalaryna ve G8’ler gibi sömürgeci devletlerin giri?imlerine kar?y kendi ülkeler Rating: 0
You Are Here: Home » Bildiriler, Makaleler, Röportajlar » Bildiriler » Kybrysly Türkler; Yradesini Dy? Güçlere Satanlary Eninde Sonunda Mahkum Edecektir

Kybrysly Türkler; Yradesini Dy? Güçlere Satanlary Eninde Sonunda Mahkum Edecektir

   

Dünyadaki sosyal hareketlerin ana mücadele ekseni IMF ve Dünya Bankasy politikalaryna ve G8’ler gibi sömürgeci devletlerin giri?imlerine kar?y kendi ülkelerinin ba?ymsyzlyklaryny savunmak, çaly?an yy?ynlaryn kamusal haklaryna sahip çykmaktyr. Dünyanyn egemenlerinin sahip olmak istedi?i, kontrol etmek için her türlü entrikayy çevirdi?i bir bölgede ya?amaya çaly?an Kybrysly Türk halky toplumsal iradesine ve ülkesine sahip çykma kavgasy vermektedir. Ancak ülkemizde bu mücadeleyi görmezden gelerek hükümetçilik oynayanlar; çaly?anlaryn de?il sermayenin tekelinde koltuklary dolduran partiler, Kybrysly Türkleri her fyrsatta egemenlerin leyhine çatyr çatyr satmaktadyrlar. 1974 sonrasy adamyzyn ikiye bölünmesi ve Kybrysly Türklerin ve Kybrysly Elenlerin kitleler halinde göç etmesi de egemenlere yetmemi?tir. ABD’nin askeri, siyasi ve ekonomik kotrolündeki TC devleti ve onun Kybrys’yn kuzeyinde in?aa etti?i ba?ymly sistem, Kybrysly Türkleri üretimden kopartma politikalaryny ba?ary ile uygulamy?tyr. Yyllarca ülkeleri için mücadele eden insanlar üreterek varolamayacaklaryny anlayarak kamu kurulu?laryna girmeye çaly?my?lar kamuya da giremeyenler Yngiltere’ye Avustralya’ya ve dünyanyn birçok ba?ka ülkesine göç ederek Kybrys’y terk etmek zorunda byrakylmy?lardyr. Sanayi Holding’in kapanmasy, naranciye üretiminin iflasy, tarymynyn ve hayvancyly?yn yokedilmesi, Türkiye’nin ve onun Kybrys’taki i?birlikçilerinin bilinçli üretti?i politikalaryn sonucudur. Bu politikalaryn ifadesi de ünlü bir deyi?le; ‘Gelen Türk Giden Türk’ sözünde yatmaktadyr. TC devletinin i?birlikçileri, bu dayatma politikalara ve ekonomik paketlere kar?y herhangi bir varlyk göstermemekte hatta koltuklaryny koruma ve makam u?runa paketleri allayyp pullayarak bu ülkenin insanynyn kar?ysyna çykartmaktadyrlar. 2000 yylynda UBP-TKP döneminde ortaya çykan, UBP-DP döneminde ysrarla ya?ama geçirilmek istenen ekonomik paket, insanlarymyzyn meydanlardaki haykyry?lary ile hayata geçirilememi?, daha sonra CTP hükümeti döneminde bir kysmy “Sosyal Güvenlik Yasasy” ady altynda yasal bir zemine ula?my?tyr. TC egemenleri hesaplaryndan vazgeçmemi?, i?birlikçileri de halklaryna kar?y ihaneti aly?kanlyk hatta ba?ymlylyk haline getirmi?lerdir. TC elçili?inden emir almadan hiçbir i? yapamayan bu zihniyet, tüm toplumsal hayaty yerle bir edecek bir yasayy “Çaly?anlaryn Maa?, Ücret ve Ek Ödeneklerini Düzenleyen Yasa Tasarysy”ny ivedilikle meclisin gündemine getirmi?leridir. Bu yasa tasla?y, üretimden kopan halkymyzyn tek dayanak noktasy olarak mücadele eden kamu çaly?anlarynyn ve sendikalarynyn sonunu getirecek düzenlemeleri içinde baryndyran bir taslaktyr. Maa?lar ülkemiz ya?am ko?ullary dikkate alynmadan asgari ücrete indirilmekte, çaly?anlaryn bayram ikramiyesi, kydem tazminaty, ders yyly hazyrlyk ödene?i gibi ek ödenekleri tamamen tarihe kary?maktadyr. Ek mesai olarak çaly?tyrylan tüm çaly?anlar de?i?ik ve kriteri olmayan ?ekilde ücretlendirleceklerdir. Ayni i?i yapan çaly?anlar arasynda çok farkly maa?lar söz konusu olacaktyr. Sendikalar etkisizle?tirilerek toplu i? sözle?mesi gibi kazanymlar yok edilecektir. Bu ko?ullarda Kybrys’ta ya?am ?ansy bulamayacak gençlerimize yeni bir göç dalgasy layyk görülmektedir. Bu “Göç Yasasy” ile bu ülkenin gençleri göç etmek zorunda kalacak, ucuz ve de?i?ken i?gücü isteyen ve bu yasayy destekleyen sermaye de kendi suretinden bir ülke yaratmanyn keyfini ya?ayacaktyr. Baraka olarak bu oyuna kar?y her türlü mücadeleyi verece?imizi mücadele eden emekçilerimize her türlü destek ve yardymda bulunaca?ymyzy tüm kamuoyu ile payla?yr, yaryn saat 11’de sendikalar tarafyndan meclis önünde yapylacak grev ve mitinge katylaca?ymyzy duyururuz.

             

Kybrysly Türkler eninde sonunda bu ülkede özgürlü?üne ula?acak ve iradesini dy? güçlere ve TC egemenlerine satan i?birlikçileri mahkum edecektir.

                              

Baraka Kültür Merkezi (a)

            

Besim Baysal

            

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top