Köpek Yarışları Reviewed by Momizat on . Çevreciler!    Hayvan severler!    Kumara kar?y olanlar!    Yasalara saygyyy savunanlar!    Gençli?in ve toplumun yozla?masyny istemeyenler!       Mesarya Stady Çevreciler!    Hayvan severler!    Kumara kar?y olanlar!    Yasalara saygyyy savunanlar!    Gençli?in ve toplumun yozla?masyny istemeyenler!       Mesarya Stady Rating: 0
You Are Here: Home » Bildiriler, Makaleler, Röportajlar » Bildiriler » Köpek Yarışları

Köpek Yarışları

Çevreciler!

  

Hayvan severler!

  

Kumara kar?y olanlar!

  

Yasalara saygyyy savunanlar!

  

Gençli?in ve toplumun yozla?masyny istemeyenler!

     

Mesarya Stadyumu’nun açyldy?y 14 A?ustos’tan beri yürüttü?ümüz “Köpek Yary?laryna Hayyr Kampanyasy” toplumumuzdan büyük bir ilgi ve destek almy?, Mesarya Stadyumu’nun kapatylmasy talebi ile yürüttü?ümüz imza kampanyamyz do?aya ve tüm canlylara saygyly halkymyz tarafyndan yürekten sahiplenilmi?tir.

    

6 Eylül Pazartesi gün saat 10:30’da dostlarymyz hayvanlar ile birlikte Yçi?leri Bakanly?y önünde bulu?up, imzalarymyzy Yçi?leri Bakanly?y’na teslim ediyoruz. Ynanyyoruz ki toplumumuzdaki tüm vicdan sahibi bireyler bizim yanymyzdadyr.

    

Ayryca imzalary teslim ettikten sonra kampanya adyna bir basyn açyklamasy yapylacak ve kampanyanyn bundan sonraki faaliyetleri hakkynda bilgi verilecektir.

  

Bu güne kadar bizden ilgi ve deste?ini esirgemeyen siz sayyn medya emekçileri ile do?asever, hayvansever, kumara kar?y, yasalara saygyly tüm yurtta?larymyzy 6 Eylül saat 10:30’da Yçi?leri Bakanly?y’nyn önünde bulu?maya ça?yryryz. 

Vicdanyny Dinle!

  

Sesimize Ses Ver!

  

Köpek Yary?laryny Durduralym!

   

   

Köpek Yary?laryny Durduralym Kampanyasy

Dünya Yalnyz Bizim De?il 

6 Eylül 2004’de okunan Basyn Bildirisi

Mesarya Stadyum’u açyldy?yndan bu yana bir kampanya yürütüyoruz. Bu kampanya çerçevesinde; stadyum yanynda bir protesto gösterisi, imza kampanyasy, medya ziyaretleri, radyo programlary, gazete yazylary, Türkiye’deki hayvanseverlerle ili?kiler gibi faaliyetler yaptyk.Köpek Yary?lary’na dair en ba?taki rahatsyzly?ymyz tüm ara?tyrmalarymyzdan sonra gerçek bir bilince dönü?tü. Bizler artyk net bir ?ekilde biliyoruz ki köpek yary?lary, - uluslararasy köpek yary?lary sektörü ile ba?lantyly olarak çaly?madan varly?yny sürdüremeyecek bir endüstridir. - Gerçek GREYHOUND’lar adaya sokulmadan ve köpek üretimi olmadan yary?laryn devamy sa?lanamayacak bir fabrikasyon köpek üretim metoduna ihtiyaç duyar.- Kar getirmesi için mutlaka bahis, kumar, bet gibi toplumun içten içe çürümesine neden olacak yoz faaliyyetlerle birlikte var olur.- Yary?tyrylan köpeklerin sa?ly?yny de?il KAR ve HIRS’y ön plana aldy?y için; doping, köpeklere kötü muamele gibi uygulamalara kapy açar. Üstelik ülkemizde bunlary kontrol edebilecek altyapy da mevcut de?ildir.- Seri olarak köpek üretimi sonucunda, sektör için fazla olan, kar getirmeyen, yary? kaybeden köpeklerin BELE? YEYYCYLER olarak görülmesine ve öldürülmesine yol açar.- Kaçak avy önlemek bir yana, yary? ömrünü dolduran hayvanlar tekrar kaçak ava çykarylaca?yndan, ava çykan köpek sayysynyn artmasyna neden olur.- Kumar ile ilgili, Hayvanlara zulüm yapylmamasy ile ilgili YASALARIMIZA aykyrydyr.- Hayvan Haklary Evrensel Beyannamesine aykyrydyr.- Ça?da?, modern, uygar ve do?a ile bary?yk hiçbir toplumun tenezzül etmemesi gereken, VAH?Y, GERY ve YLKEL bir e?lencedir. E?lence kültürümüzü yozla?tyryr.Tüm bunlary herzaman, her ortamda, herkesle tarty?maya henüz ikna olmamy?lary da ikna etmeye hazyryz. Elimizde sarsylmaz ve çürütülemez kanytlar mevcuttur. En önemlisi de Kybrys’ymyzyn, insanlarymyzyn vicdanyna, hayvan sevgisine, do?aya saygysyna güvenmekteyiz.Bugün çe?itli sebeplerle konuya uzak yakla?anlar olsa da (ki azynlyktadyrlar), köpek yary?larynyn sonuçlary bizim i?aret etti?imiz gibi oldu?unda fikirlerini de?i?tirmek zorunda kalacaklardyr. Bizim arzumuz bunun önünü o gün gelmeden kesmektir.Bugün Yçi?leri Bakanly?yna teslim etti?imiz imzalarla kampanyamyzda bir evreyi kapatyp ba?ka bir evreye geçiyoruz. Ymzalarymyzy topladyk ve halkymyzyn arzusunu yetkili mercilere ilettik. ?imdi protestolarymyza ve yenilerinin de açylmasyna neden olacak bu köpek mezbahasynyn varly?yna yönelik itirazlarymyza daha güçlü bir ?ekilde devam edece?iz. Ülkemizin, hayvanlaryn ko?turulup, öldürülüp, i?gence edilip; insanlaryn kumar oynady?y bir toprak parçasy haline getirilmesine izin vermeyece?iz.

  VYCDANINI DYNLE

   SESYMYZE SES VER 

      KÖPEK YARI?LARINI DURDURALIM

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top