NATO’ya ve ÜSLERE Hayır!

NATO’ya ve ÜSLERE Hayyr!

     

3-4 Nisan’da Almanya’nyn Kehl ve Fransa’nyn Strasburg kentlerinde NATO’nun 60. kurulu? yyldönümü nedeniyle zirve toplantysy ve törenler yapylyyor.

  

Eylül 2008’de Avrupa Sosyal Formu’nda ve Ocak 2009’da Dünya Sosyal Formunda alynan kararlarla, Kehl, Baden Baden ve Strasburg kentlerinde büyük sava? kar?yty gösteriler de gerçekle?ti.

  

Bu kentler haricinde e? güdümlü, özellikle Avrupa’nyn çe?itli yerlerinde de çe?itli sava? ve NATO kar?yty gösteriler yapyldy…

  

Tüm eylemlerle birlikte ayny anda bugün (4 Nisan, Cumartesi) saat 10:30’da Pile Köy Meydanynda tüm Kybrys’tan gelerek bulu?an sava? kar?ytlary Dikelya Yngiliz Üsleri içinde Kingsfield uçak pistinin oldu?u yere gittiler ve burada basyn açyklamasy yaparak NATO’yu ve üsleri istemediklerini açykladylar. Syrasy ile Sava?a Hayyr Koalisyonu – Kybrys’tan Phedon Vassiliadis ve Münür Rahvancyo?lu, Kybrys Bary? Platformu Dönem Sözcüsü Tevfik Yolda? ve Ye?iller Partisi Genel Sekreteri Ioanna Panagiotou üsler, NATO sava? örgütü oldu?u ve dünya bary?y için da?ytylmasy gerekti?i üzerine açyklamalar yaptylar. Konu?macylar Kybrys’yn ve Kybryslylaryn NATO ve onun destekledi?i yer alty örgütlerini ve Yngilizlerin böl ve yönet politikalaryny da bildiklerini buna kar?y da geçmi?te oldu?u gibi mücadeleyi sürdüreceklerini söylediler. Konu?macylar ayryca üslerin yalnyzca Kybrys halklary için de?il bölge halklary için de tehdit olu?turdu?unu, bunun için de üslerin kar?y mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladylar…

    

Konu?malaryn ardyndan, yola sembolik olarak “NATO’ya hayyr” yazyldy ve yürüyü?e geçildi. Yol boyunca sava? ve NATO kar?yty, bary? ve askersizle?tirme lehine Türkçe, Rumca ve Yngilizce slogan atan eylemciler yürüyerek Pile Köy Meydanyna döndü ve burada ortak açyklamayy Rumca ve Türkçe okuduktan sonra özellikle Kehl, Baden Baden ve Strasburg kentlerindeki eylemlere desteklerini belirterek eylemlerine son verdiler…

   

Yürüyü? syrasynda “susma haykyr, NATO’ya hayyr”, “60 yyl yeter NATO da?ytylsyn”, “son son, Y?gallere son”, “ba?ymsyz Kybrys, bütün halklar karde?tir” sloganlary syklykla atyldy. Eylem syrasy çe?itli pankartlar da ta?yndy…

   

Sava?a Hayyr Koalisyonu – Kybrys’yn ça?rysy ile ba?layan eylem sürecini, Sava?a Hayyr Koalisyonu – Kybrys, Kybrys Bary? Platformu, YKP, Ye?iller Partisi, Y?çi Demokrasisi, Baraka Kültür Merkezi, Hands Across the Divide, RoofTop Tiyatro Grubu, KTÖS, Larnaka Kültür Derne?i Ynisiyatifi, IKME Yeni Kybrys Derne?i, KISA, “Ammochostos Return”, Milliyetçili?e Kar?y Gençlik, SYNASPISMOS Kybrys ve “Birle?ik Kybrys” Kybrysly-Rum ve Kybrysly-Türk Ö?retmenler Platformu destek verdi.

    

     http://notonato.stwc-cy.org/