Kur’an Kurslaryna Protesto

Kur’an Kurslaryna Protesto

    

Aralarynda Baraka Kültür Merkezi’nin de bulundu?u bazy siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri ve sendika temsilcileri, 24 Temmuz 2009 günü Milli E?itim, Gençlik ve Spor Bakanly?y önünde “kuran kurslaryna” kar?y eylem yapty ve düzenlenmesiplanlanan kur’an kurslaryny protesto etti.

Eylemde, bir ki?i, sembolik olarak imam kyly?yna girerek, seccade üzerinde, ba?ynda takkesi ve elinde tespihiyle oturdu.

     

Eylemciler “Bilimsel e?itim demokratik yönetim” sloganlary attylar ve Milli E?itim, Gençlik ve Spor Bakany Kemal Dürüst’e verilmek üzere, bakanlyk yetkililerine, tespih, takke ve seccade hediye ettiler. Eylemciler açyklamalarda da bulundular.

  

Eyleme temsilcileri katylan parti ve örgütler ?öyle:“KTÖS, KTOEÖS, GÜÇ-SEN, VERGY-SEN, Kybrys Pir Sultan Abdal Derne?i, ÇA?-SEN, KTAMS, Kadyn Ara?tyrmalary Merkezi, BARAKA,  BASIN-SEN, EL-SEN, TEL-SEN, TÜRK-SEN, DAÜ-BYR-SEN, MEC-SEN, BASS, BES, BKP, YKP, TDP, TDP GENÇLYK”. 

  

Varo?lu

  

Bakanlyk önünde düzenlenen eyleme katylan siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri adyna konu?an KTÖS Ba?kany Güven Varo?lu, “eylemin, Din Y?leri Ba?kanly?y ile Milli E?itim Bakanly?y arasynda imzalanan protokolle hayata geçirilen kuran kurslaryny protesto amacy ta?ydy?yny” söyledi.

    

Varo?lu, E?itim Bakanly?y’ny “kendi görevini tarikatlara devretmekle” suçlayarak, bunu ?iddetle kynadyklaryny belirtti.

    

Kuran kurslarynyn AKP’nin dayatmasy oldu?unu belirten Varo?lu, bu kurslaryn laiklik ve ça?da?lykla özde?le?en Kybrysly Türklerin inanç, de?er yargysy ve kültürüne uymayan bir olay oldu?unu kaydetti.

    

Okullaryn birer e?itim yuvasy oldu?unu ve dinin okullardan uzak tutulmasy gerekti?ini söyleyen Varo?lu, insanlaryn inançlaryna saygy duyulmasyny ve müdahale edilmemesini istedi.

    

Ça?dy?y ve gerici dü?üncelerin çocuklaryn beyinlerini yykamasyny istemediklerini ve bu tür kurslary kabul etmediklerini ifade eden Varo?lu, bu mücadeleyi sadece ö?retmen sendikalarynyn yapamayaca?yny dile getirdi, bu yüzden kendilerine destek veren tüm siyasi parti ve sivil toplum örgütlerine te?ekkür etti.

    

Güven Varo?lu, konu?masynyn sonunda Milli E?itim, Gençlik ve Spor Bakany Kemal Dürüst’ü “yanly?tan” geri dönmeye davet etti.

    

Varo?lu, konu?masynyn ardyndan, sözü, KTOEÖS Genel Sekreteri Emin Özkalp’yn imzasyyla da?ytylan basyn açyklamasyny okumasy için KTOEÖS adyna Hasan Sarpten’e verdi.

     

Açyklama

Hasan Sarpten, Atatürk’ün devrimlerini benimseyip uygulayarak laik bir kültür olu?turan Kybrysly Türklerin, kuran kurslary vasytasyyla AKP’nin bir dayatmasy ile kar?y kar?yya oldu?unu ileri sürdü.

Bu durumun geçen hükümet döneminde de ya?andy?yny ve çocuklaryn “tatil bahanesiyle” Türkiye’deki kuran kurslaryna götürüldü?ünü hatyrlatan Sarpten, ?imdi de KKTC’de bu kurslaryn açyldy?yny ifade ederek, bu konuda hükümete ele?tirilerde bulundu.

  

Sarpten, bu kurslaryn derhal durdurulmasy gerekti?ini; dini yatyrymlara 14 milyon TL, e?itime 4 milyon TL yatyrym yapyldy?yny, ülkede 161 okula kar?y 182 caminin bulundu?unu kaydetti.

Bakan Dürüst’ü de ele?tiren ve ülkeye yeni cami yapylmasy ile kuran kurslaryyla ilgili verilen karardan hemen dönülmesini isteyen Sarpten, “icraatlary ile Kybrysly Türkleri temsil etmeyenlerin de bulunduklary koltuklary daha fazla i?gal etmemeleri gerekti?ini” belirtti.

     

Sarpten, Anayasa ve laiklik ilkesi gere?i vatanda?laryn inançlaryny dikkate almayanlaryn, Müslüman olan-olmayan, inanan-inanmayan, kuran kursuna giden-gitmeyen, namaz kylan-kylmayan diye kutupla?ma ve Türkiyeli-Kybrysly çaty?masy yaratarak toplumda kampla?malara sebep olacaklaryny vurgulady.

     

Bu yüzden ülkeyi yönetenleri baskylara boyun e?meden, uygulamalaryndan vazgeçmeye ça?yrdyklaryny belirten Sarpten, dayatmalara her zaman kar?y duracaklaryny söyledi.

    

Talim Terbiye Dairesi Müdürü Kortmaz

 

Eylem syrasynda yapylan açyklamalary dinleyen Talim Terbiye Dairesi Müdürü Mehmet Kortmaz, din kurslarynyn bakanlyk tarafyndan de?il, Din Y?leri Ba?kanly?y tarafyndan, Türkçe olarak verilece?ini ifade ederek, bakanly?yn sadece kurslaryn nerede, kim tarafyndan nasyl verilece?i konularynda denetleyici olaca?yny vurgulady.

    

Bakanly?ynyn kanunsuz bir ?ekilde kurs düzenlenmesine kar?y oldu?unu, denetim altynda kurs düzenlenmesi halinde denetimsiz bir ?ekilde kurslar yapylabilece?ini belirten Kortmaz, bu ?ekilde en azyndan kurslaryn gizli kapakly de?il, kamuoyu önünde açyk bir ?ekilde herkesin bilgisi ve denetimi altynda yer alaca?yny söyledi.

    

Kurslarda kullanylacak olan kylyk kyyafet konusunda Din Y?lerinin uyaryldy?yny da söyleyen Kortmaz, bakanly?yn izni olmadan hiçbir kursun düzenlenemeyece?ini, düzenlenmesi halinde bu kurslaryn kanunsuz olaca?yny kaydetti. Bu yüzden bakanlyk olarak kurslaryn kanunsuz bir ?ekilde verilmesini önlemek için, müfetti?ler denetiminde okullarda yapylmasyna karar ve izin verdiklerini anymsatan Kortmaz, ülkede her türlü kursun verildi?ini ancak “kuran kursu” deyince herkesin ele?tirdi?ini söyledi.

Bu konu?ma üzerine eylemciler ile Kortmaz arasynda kysa süreli sözlü tarty?malar ya?andy. (Kaynak: yenidüzen.com)