DYKKAT ASKERSYZ BÖLGE!

 

 Baraka Kültür Merkezi, YKP gençlik, BKP gençlik, KGP ve Do?a Severler Derne?i’nin organizatorlü?ü ve Askersiz Bölge ?iary ile 14 A?ustos’da Selimiye Meydany’nda bir konser düzenlendi. Türkiye’de yaptyklary devrimci müzik ile büyük be?eni kazanan BANDYSTA konserinden önce Kybrys’ta devrimci müzi?e Kybrys ezgileri ile yeni bir ses getiren Baraka müzik toplulu?u SOL ANAHTARI’nyn verdi?i konser oldukça alky? toplady. Ayryca rap müzi?inin isyan dolu sözleri de Özgür ile hayat buldu. Di?er bir grup olan Gommalar ise etkinli?e renk kattylar.

Konserin haberi ve foto?raflary

Konserden videolar 

Konser De?erlendirme Metni

Afrika Gazetesi’ne mektup

Polis Baskysy Kynandy

Afrika Gazetesi ile hem dayany?ma hem ele?tiri