Tam ba?ymsyz bir ada için haydi barikata! Ba?ka bir dünya için ba?ka ?arkylarla!

 

 1974 ‘Mutlu bary? harekatynyn’ 36. yylynda Lefko?a’nyn göbe?inden anti-militarist ve i?gal kar?yty mesajlar yükseldi.

 Türkiye’nin Kybrys’a yapty?y ‘Ykinci bary? harekaty’ ismindeki askeri müdahalenin 36. yyl dönümünde 14 A?ustos Cumartesi ak?amy aralarynda Baraka Kültür Merkezi, Yeni Kybrys Partisi (YKP), Birle?ik Kybrys Partisi (BKP), Do?a Severler Derne?i ve Kybrysly Gençlik Platformu’nun da bulundu?u anti-militarist inisiyatif tarafyndan Lefko?a Selimiye Meydany’nda bir konser düzenlendi. Konser “Dikkat Askersiz Bölge” ve “Ay?e tatil bitti, evine dön” temalary ile gerçekle?tirildi. 1974’te Kybrys i?galinin ba?langyç parolasy olan ve dönemin TC dy? i?leri bakany Turan Güne? tarafyndan söylenen “Ay?e tatile çyksyn” mesajyndan uyarlandy.

                           

 Kybrys’tan Gommalar grubu, Özgür ve Baraka Kültür Merkezi müzik grubu Sol Anahtary’nyn ve Türkiye’den de Bandista’nyn katyldy?y konserde syk syk ‘Evine dön Ay?e’,  ‘Ankara elini yakamyzdan çek’ ve ‘Ba?ymsyz Kybrys, bütün halklar karde?tir’ sloganlary atyldy. Sahneden milliyetçilik kar?yty ve anti-militarist konu?malar yapyldy. Konsere Kybrys’yn güneyinden Kybrysly Elenler de katyldy.

                                                      

Bandista: ‘Devrimcili?i ithal etmek için de?il, dayany?mak için buradayyz’

                      

 Bandista grubu “Dikkat askersiz bölge” konserine katylma gerekçelerini enternasyonal dayany?manyn bir unsuru olarak açyklady. Gelecek yyl, yine ayny tarihte bu konserin ‘bary? harekatynyn’ gerçekle?ti?i Yavuz Çykartma Plajynda yapylmasyny öneren Bandista grubu, böyle bir çykartmanyn anti-militarist ve anti-kapitalist olaca?yny söyledi. Amaçlarynyn dy?arydan, Türkiye’den devrimcilik ithal etmek olamady?yny söyleyen Bandista grubu enternasyonal dayany?ma adyna Kybrys’ta bulunduklaryny ve Kybrys’taki i?gale kar?y Kybrys halklarynyn mücadelelerini desteklediklerini açykladylar.

                                   

 Bandista grubu, Sol Anahtary ile Kybrys’yn geleneksel bir türküsü olan Dolama (Gavur imam isyany) türküsünü de sahnede birlikte söylediler. Ayryca grup yeni hazyrladyklary, Gavur Ymam Ysyany, Hiçbir Yerin ?arkysy ve Beton Millet Sakarya isminde Kybrys ile ilgili üç yeni ?arkynyn web sayfalaryndan indirilebilece?ini de duyurdu.

                       

Ulus Baker de anyldy:                  

 Daha önce Lefko?a’daki Bary? Manço parkynda yapylmasy planlanan konser emniyet ve kaymakamly?yn son dakika çykartty?y problemlerden dolayy Eskiden Lüzinyan kilisesi olan Selimeye Camiisi’nin bulundu?u meydanda gerçekle?tirildi. Bandista gurubu sahnede iken Ulus Baker’in naa?ynyn buradan kaldyryldy?yny söyleyerek “emniyetin bize atty?y kazyk bir kyya?a dönü?mü?tür” diyerek Ulus Baker’i alandaki kalabalykla birlikte andylar.

 

 

    

Konser öncesi hazyrlyklar

     

Konserin videolary

  

Konser de?erlendirme metni

  

Afrika Gazetesi’ne mektup