Anti-Militarist Bary? Harekâty polis baskysyny kynady: YILDIRAMAYACAKSINIZ

     

 Anti-Militarist Bary? Harekâty adyyla bir araya gelen Baraka Kültür Merkezi, BKP Gençlik, Do?a Dostlary Derne?i, Kybrysly Gençlik Platformu, YKP Gençlik ve ba?ymsyz genç aktivistler, 14 A?ustos 2010 Cumartesi günü “tatildeki Ay?e” temasy ile bir konser düzenlemi?ti.

                       

26 A?ustos 2010, Per?embe günü saat 14:00’te örgüt temsilcilerinin katylymy ile konserin organizayonu öncesi ve sonrasynda sürmekte olan polisin tavryny kynamak amacyyla Polis Genel Müdürlü?ü önünde kitlesel bir basyn toplantysy düzenlendi. Basyn toplantysynda DAÜ-BYR-SEN ve KTÖS de destek verdi…

                  

Basyn toplantysynda okunan metin ?öyle:

                   

14 A?ustos’ta, Kybrys’ta süren i?galleri protesto etmek için bir konser düzenlemek amacyyla bir araya gelen Baraka Kültür Merkezi, BKP Gençlik Kollary, Do?a Dostlary Derne?i, Kybrysly Gençlik Platformu ve YKP Gençlik bu amacyna uygun, kitlesel, co?kulu katylymy yüksek bir etkinlik vermenin keyfini çykarmaktadyr.

                         

Gerginlikten uzak, herkesin farkyndalyklaryna saygyly, çaty?madan kaçynan tavyrlarymyza ra?men Kybrys’yn kuzeyindeki rejim tarafyndan konser öncesi ba?latylan ve son dönemde polis terörüne dönen davrany?lar kabul edilemez…

                      

 Her zamanki tavyrlaryndan zaten bahset çok da anlamly de?ildir ama bir kez daha not dü?mek için söyleyelim ki ileri teknoloji zoomlu foto?raf makineleri ile eylemlerin içinde, 3-5 metreden yaptyklary fi?leme eylemleri bizi yyldyrmady, bundan sonra da etkisi kysytly olacaktyr. Ama kitlesel eylemlerin içine girip koca koca zoomlu foto?raf makineleriyle gerçekle?tirdikleri provokasyonlaryna kontrol dy?y tepki olmasy halinde de, bunlaryn bize mal edilemeyece?ini bugünden bir kez daha söylemek isteriz.

                             

Geçmi?te 1-2 sivlil giyimli polis memuru aracyly?y ile yapylan fi?lemelere artyk direk askerin Sivil Y?leri de dahil olmu?tur. Bunun yanynda Sivil Savunma ve TC Elçili?i istihbarat elemanlary da her eylemde cirit atmaktadyr. Her eylemde elini nere atsan kameraly bir “sivil”e çarpmasy muhtemeldir. Bu da, amacyn yalnyzca fi?lemek de?il taciz etmek, korkutmak, yyldyrmak oldu?unu gösteriyor ki buna kar?y tüm demokratik kitle örgütlerini, siyasi partileri herkesin ifade özgürlü?ünü özgürce, basky altynda kalmadan, tehdit edilmeden kullanabilmesi için mücadele etmeye ça?yryyoruz…

                        

Basky, tehdit yyldyrma i?leri yalnyzca bunlar de?ildir. Ba?kalary için suç olmayan, dava açmaya gerek görünmeyenler konular bu süreçte suç olmu? ve 2 arkada?ymyza dava açylmy?tyr.

                    

“Yetkili makamlardan izin almaksyzyn afi? asmak” gerekçesi ile Nevzat Hami ve Eyyüp Sabih Benzetsel’e dava okunmu?tur.

                          

 Yddia edilen suç mahalli Dereboyu’ydu. 11 A?ustos’ta bildiri da?ytymy syrasynda bazy arkada?larymyzyn daha önce afi? asylan yerlerin yanlaryna, 14 A?ustos’ta düzenlenecek Bandista’nyn da konser verece?i etkinli?inin afi?ini asmasyna kar?y “bir kysym” arkada?ymyza “yetkili makamlardan izin almaksyzyn afi? asmak” suçlamasy getirilerek dava açylmasy kara mizah örne?inden ba?ka bir ?ey de?ildir. Benzer konser ve etkinlik poster ve benzeri basyly materyallerinin sürekli ve yo?un olarak asyldy?y Dereboyundaki Caddeye afi? asmak ba?ka herhangi biri için “yetkili makamlardan izin almaksyzyn afi? asmak” suçlamasyny içermezken –ki bizimle ayni gün bizden ba?ymsyz ba?kalary ba?ka bir etkilili?in afi?i de asmaktaydylar, ayni yerlerin yanyna bizim asmamyzyn izin gerektirmesi ve olmady?y için dava açylmasynyn tek anlamy vardyr, polisin siyasal tercihi… Polis siyasi tercih yaparak taraf olmakta ve kasytly olarak basky uygulamak için bu dava sürecini ba?latmaktadyr ama susaca?ymyzy dü?ünürlerse yanylyrlar, bu eskimi? methodlar bizleri yyldyramaz…

                        

Ancak süreç bununla da kalmady sonrasy resmen polis terörüne döndü ki buna da herkesin tepki vermesi gerekir. Yeni Kybrys Partisi Yürütme Kurulu üyesi de olan, tüm kimlik bilgileri ve adresi poliste bulunan Nevzat Hami 2 dakikalyk ifade için 4 saat polis tarafyndan özgürlü?ünden mahrum byrakylmy?, fiili gözalty gerçekle?tirilmi?, sonrasynda da güneye geçi?i engellenmi?tir.

                          

18 A?ustos, Çar?amba günü saat 16:35 syralarynda Kermiya geçi? noktasyndan güneyden kuzeye geçi? syrasynda Lefko?a Polis Merkezinden birilerinin gelip dava okuyaca?yny söylenerek, orda bulunan karakoluna alynan ve 5 dakika beklemesi söylenen Nevzat Hami burada bir buçuk saatten fazla bekletilmi? hatta bu bekletme syrasynda karakol olarak kullanylan odadan sigara içmek için bile dy?aryya çykmasyna izin verilmemi?tir. Saat 18:10 civarlarynda ‘aranan azyly suçluyu almaya geliyorlarmy?’ gibi ikisi sivil giyimli 3 polis memuru gelip davanyn Lefko?a Polis Merkezinde okunaca?yny, oraya gidilmesi gerekti?i belirterek, Nevzat Hami’yi polis nezaretinde saat 18:20 civarynda Lefko?a Polis Merkezine getirdiler. Buna ra?men ifadesi saat 20:20 civarynda alyndy, dava okundu ve serbest oldu?u söylendi ama serbestlik kuzey synyrlary için geçerliydi. Ertesi günü i?e gitmek için güneye geçmesi gerekti?inden ayni gece saat 21 civarynda geçi? noktasynda Nevzat Hami’nin kendisinin yapty?y tespitte güneye geçi?inin yasak oldu?unu ö?rendi, yani 4 saatten fazla özgürlü?ü keyfi olarak engellenen Nevzat Hami’nin rejimin yurtdy?y saydy?y güneye geçi?i de mahkeme karary olmaksyzyn engellendi. Daha sonra YKP Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatly’nyn durum tespiti için Lefko?a Polis Müdürlü?ü ziyareti syrasynda, bu engellemenin geçici oldu?u ve dava okunduktan sonra kalkty?y ama Polis’in bilgisayar a?ynyn bu yeni durumu geçi? noktasyndaki yetkililere aktarmasynda teknik sorun(!) oldu?u saat 23:30’da nöbetçi polis amiri ile yapylan görü?mede belirtildi. Bu ziyaret syrasynda polis, hak ihlallerine devam etmi?, durum tespiti için i?lem yapan polislerin bilgisi rica edilmesine ra?men “Ercan Çavu? deyin de herkes beni bilir” denerek bilgiye ula?ma hakky da engellenmeye çaly?ylmy?tyr. Her resmi görevlinin yapty?y i?leminin kar?yly?y ?ikayet edilebilmesi, ki?inin maruz kalaca?y kötü muamelenin soru?turulma akybetini takip edebilmesi için kar?ysyndaki resmi yetkilinin kimli?ini açyk olarak bilme hakky vardyr. Belli oluyor ki keyfilik, dayatmacylyk, zorbalyk, “bize bir ?ey olmaz”, “?ikayet etseniz de bir ?ey olmaz” tavyrlary polisteki tüm kesimlere sirayet etmi?tir. Meclis önündeki eylemlerde polislerin isimliklerini çykarma emrini veren ayni zihniyettir. Bu, polisi denetlemeden kaçyrma yani polise “ne istersen yap, ben seni gizlerim, korurum” diyen mantyktyr ki bu polis devleti olmanyn en büyük kanytydyr. Polis sistematik olarak hak ve özgürlükleri çi?nemeyi, keyfi uygulamalar yapmayy daha syk adet edinmi?tir. Bu çok ciddi tehlikeleri ihtiva etmektedir. Bu zihniyete kar?y mücadele edilmelidir.

                   

18 A?ustos’ta Nevzat Hami’nin ya?ady?y süreçle Ynsan Haklary Evrensel Beyannamesinin 9,11, 13 ve 19. Maddeleri açykça ihlal edilmi?tir.

                          

Madde 9– Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez.

              

Madde 11 – 1. Kendisine bir suç yüklenen herkes, savunmasy için gerekli olan tüm güvencelerin tanyndy?y açyk bir yargylama sonunda, yasaya göre suçlu oldu?u saptanmadykça, suçsuz sayylyr

                   

Madde 13 – 1. Herkesin bir devletin topraklary üzerinde serbestçe dola?ma ve oturma hakky vardyr.

                   

2. Herkes , kendi ülkesi de dahil olmak üzere, herhangi bir ülkeden ayrylmak ve ülkesine yeniden dönmek hakkyna sahiptir.

                  

Madde 19- Herkesin dü?ünce ve anlatym özgürlü?üne hakky vardyr. Bu hak dü?üncelerinden dolayy rahatsyz edilmemek, ülke synyrlary söz konusu olmaksyzyn, bilgi ve dü?ünceleri her yoldan ara?tyrmak, elde etmek ve yaymak hakkyny gerekli kylar.

                        

Kimsenin mahkeme karary olmaksyzyn Kybrys’yn kuzeyinden çyky?y engellenmemelidir, bu yönde var olan düzenleme de varsa, polis tarafyndan bunun kötüye kullanyldy?y anla?ylmaktadyr, polisteki bu keyfilik, siyasi tavyr alma, denetlemeden kaçma halleri devam etti?i, polis devleti kurallary sürdü?ü sürece polisin eline verilecek ucu açyk yetkilerin polis tarafyndan kötüye kullanylaca?y açyktyr, geçmi?te bununla ilgili birçok örnek ya?anmy?tyr. Bu nedenle hak ve özgürlüklerimizin korunmasy için polisin keyfi tavry engellenmelidir, buna kar?y mücadelede kararlyyyz…

                       

Bizler, Baraka Kültür Merkezi, BKP Gençlik Kollary, Do?a Dostlary Derne?i, Kybrysly Gençlik Platformu ve YKP Gençlik olarak ba?latty?ymyz mücadelelerimizi sürdürmekte kararlyyyz, hiçbir basky methodu bizi yyldyramaz.

                  

Bir kez daha söylüyoruz susmadyk, susturamayacaklar, mücadele sürüyor, sürdürece?iz…

                        Anti-Militarist Bary? HarekâtyBKP Gençlik, Do?a Dostlary Derne?i, Kybrysly Gençlik Platformu,

YKP Gençlik ve ba?ymsyz genç aktivistler

  

Video