Afrika Gazetesi’ne Mektup

     

Sevgili Ali Osman;

 

 Anti-militarist Bary? Harekety’nyn “Dikkat Askersiz Bölge” konser-etkinli?inin ardyndan gerçekle?tirilen toplantyda örgütlerin ortakla?ty?y konulary not almak ve bir metin hazyrlamak ile görevlendirildim. Ardyndan de?erlendirme metni olu?turulmu? ve bu metin yaygyn bir ?ekilde da?ytylmy?ty.

                                                

24 A?ustos Saly günkü gazetenizde metnin kendisini veya haberini vermek yerine kö?enizde ele?tirmeyi, günün kahramany bölümünde yazary i?nelemeyi ve Posta, posta, posta… kysmynda da dalga geçmeyi tercih etmi?siniz. Siz bilirsiniz…

                            

Fakat gazetenizde çykan yazylaryn bütünlü?üne bakyldy?ynda metinde yazylanlary tam olarak anla?ylmady?y ortaya çykyyor. Bundan ötürü birkaç mevzuya de?inme ihtiyacy hissettim.

                                   

“Bir yandan basyn görmezlikten geldi diye ?ikayet ediyorlar, bir yandan da “Afrika” görmezlikten gelmedi, man?etten verdi diye ?ikayet ediyorlar (… )Madem eylemlerinizin basynda yer almasyny istemiyorsunuz, yeraltyna inin, kimse duymasyn.” Bunlary Posta… Posta… Posta… bölümünüzde yazmy?synyz.

                                    

Medyanyn kitlelerin hafyzalaryny ?ekillendirebilece?ini ve hatta etkileyebilece?ini dü?ündü?ümüzde, bizlerin esas olarak medya ile ilgili iki konuda ?ikayetimiz vardy. Birisi medyanyn suskun, duymamazlyktan gelen yok sayama politikasy idi. Ki bu da bizce açykça ‘yukarydan’ gelen talimatlar do?rultusunda böyle olmu?tu. Ykincisi ise haberin verili? ?ekli idi. Daha çok bunlardan ikincisi Afrika gazetesine yönelik bir ele?tiri idi. Fakat burada yeniden hatyrlatmakta fayda var ki Yenidüzen gazetesinde çykmy? olan haberde de etkinlik politik anlam ve içeri?i süzülerek, tamamen magazinsel bir karakterde sunulmu?tu. Bu bakymdan bizler için ‘yok sayma politikasy’ da ‘etkinli?in haberdeki temsili de’ ayny önemdedir. Bu bakymyn sizin haberi veri? biçiminizle ilgili bazy sykyntylarymyz olmu?tur.

                                               

Haberin özensiz yazyldy?yny, bunun da kullanylan foto?raflarynyn spotlarla tutarsyzlyk gösterdi?inden veya sloganlaryn yanly? yazyldy?yndan anla?yldy?yny geçiyorum. Bunun üzerinde uzun uzadyya durmaya gerek yok. Bizim için esas mesele haberde kullanylan dil ve bunun olu?umuna zemin olan dü?ünsel arka plandy.

                                 

Öncelikle ?unlary belirtmekte fayda var: Selimiye Meydany’nda gerçekle?en konser ülkemizde az rastlanan bir kitle co?kusu ve potansiyelinde geçti. Byrakyn korkuyu, insanlarda en ufak bir tedirginlik göstergesi bile yoktu. Sloganlar atyldy, dans edildi, mar?lar söylendi… Bugüne dek “Lefko?a’nyn içinde hiçbir ?ey olmaz”, “orasy kaybedilmi?tir artyk” diyenler de aslynda Lefko?a’nyn içersinde de ‘bir ?eylerin’ olabilece?ini ve de ‘iyi bir ?eylerin’ olabilece?ini görmü? ve anlamy? oldu. Daha bir ömür korku tohumcuklaryny sulayarak ya?amak isteyenler varsa, artyk bilemiyoruz. Öte yandan bizzat kitlenin içinden ve sahneden Türkiye ve Kybrys halklarynyn dayany?masyny ve ortak mücadelesini içeren sloganlar atyldy ve konu?malar yapyldy. Alanda sadece Kybrysly Elenler veya Kybysly Türkler de yoktu. Türkiyeli göçmenler de alanda ?arkylara, sloganlara ve danslara e?lik ettikler… Bir di?er unsur da Bandista grubunun sahneden “emniyetin bize atty?y sandy?y kazyk bir kyya?a dönü?mü?tür” demesi idi. Bu tam da kitleyi bir o kadar daha heyecanlandyran ve co?kusunu neredeyse bir zafer co?kusuna yükselten etkiye neden oldu. Her ne kadar ada ya?ayanlar için o andan itibaren Selimiye Meydany’nda konser vermenin sadece emniyetle inatla?maktan daha ba?ka anlary da varsa, Bandista grubu için de buna benzer bir anlam vardy. Çünkü hocalary -hatta bir yerde hepimizin hocasy- Ulus Baker’in naa?y Selimiye Camisinden kaldyrylmy?ty.

                                                       

?imdi konser boyunca ve ardyndan ya?anan bu olumlu, pozitif ve heyecan dolu atmosferin ardyndan kalkyp da “Selimiye tuza?y” diye man?et atmak ve bunun da içini –halklaryn karde?li?i sloganynyn defalarca hep bir a?yzdan atyldy?y bir ortamda- ‘Türkiyelilerin yo?un oldu?u yerde’ ‘herhangi bir olayyn çykmamasy’ üzerine in?a etmek, evet bizlerin tüylerini diken diken etmi?tir!

                                                      

Yukaryda söyledi?imin bir kez daha altyny çizmekte fayda var. Haberin verilmesi gibi haberin nasyl verildi?i de bizce önemlidir. Haberinizde göze çarpan unsurlary kysaca saymak gerekirse:

                                         

1.   Haber tamamen ‘çaty?ma’ üzerine kuruldu. Gerek ‘Selimiye tuza?y’ ba?ly?y gerekse de ‘herhangi bir olay çykmady’ ibreleri bu savyn destekleyicisidir. Haber bir olay aryyormu? da bulamamy? gibi. Fakat asyl olay tam da kitlenin kendisi, oradaki enerji ve devrimci dinamizmdi. Fakat haberci ‘Türkiyeli nüfusun yo?un oldu?u yerde’ olay ararken, esas olayy kaçyrmy?.

                                          

2.   Bu ‘çaty?ma’ üzerine kurulu haber ayny zamanda da ötekile?tiricidir de. Çünkü etkinli?in akty?y mekany ‘Türkiyelilerin yo?un oldu?u bölge’ diye kodlamak, bunu ‘olay çykmady’ diye desteklemek oradaki göçmen nüfuzu bir anda kendinin dy?yna itmek ve ötekile?tirmek anlamyna gelmektedir. Daha da kötüsü ve vahimi ‘olay’ çykartacak olanlary göçmen nüfus olarak imlemektir. Bu daha da vahim bir adymdyr; ortada ‘olay’ dahi yokken göçmenleri fail olarak göstermek.

                                               

3.   Bu iki unsur haberin genel karakterini belirleyen faktörlerdir. Fakat bunlaryn neden oldu?u bir ba?ka sonuç daha vardyr ki, o da gazetenizdeki haberi neredeyse Yenidüzen’in haberi yapym ?ekline yakla?tyryyor. Nasyl ki Yenidüzen haberi magazinselle?tirerek, etkinli?in esas karakterinin içini bo?altyrken, Afrika’da tüm bu korku yüklü, ötekile?tirici ve çaty?macy dili içerisinde haberin esas anlamyny arka plana atyyor.

                                                   

4.    Afrika’nyn haberi ‘olay’ arady?y için esas olayy kaçyrmy?tyr. Ötekile?tirici karakterinden dolayy oradaki bütünlü?ü görememi?tir. Dahasy esas fail ve konserdeki esas hedef belli iken, Afrika ba?ka bir fail (hem de olmayan) yaratarak, oklary ba?ka tarafa, ötekile?tirdi?i tarafa çevirmi?tir. Bütünü görememi?tir ve olayy kaçyrmy?tyr çünkü halkalaryn karde?li?inden ve kapitalizme, militarizme kar?y halklaryn ortak mücadelesi sloganlary atylyrken, haberci ‘olay’ aramy?tyr. Göçmenleri ötekile?tirerek, olmayan bir fail yaratmy?tyr ve sahneden i?ret edilen esas failleri (Yngiltere, ABD , Yunanistan ve TC) görememi?tir haberci.

                                         

5.   Habercinin tüm bu arayy?laryndan ve yaratymlaryndan dolayy konserin esas olay oldu?unu ve alandan yükselen mesajlary kaçyrmy?tyr. Dahasy alandaki tüm olumlu ve devrimci duygulanymlar haberinizde yerini kötümser ve sinik bir hissiyata aktarylmy? oldu. Tüm bu haber dilinin ortasynda da Bandista’nyn gelecek seneki etkinli?i Yavuz Çykartma’da yapylmasy önerisini yerle?tirmeniz arkada?lar tarafyndan garipsendi!

                                              

Nitekim ahval ve ?erait budur. Unutmadan, günü gelince yeraltyna da çekilece?iz elbet!

                                            Baraka Kültür Merkezi aktivistiHasan Yykycy