Category Archives: Bildiriler

1 Eylül Bildirgesi

  1 Eylül 1939’da Polonya’nyn i?gali ile ba?layan ve milyonlarca insanyn ölmesine, yaralanmasyna, sakat kalmasyna neden olan 2. Payla?ym Sava?y’nyn (2. Dünya Sava?y) üzerinden 68 yyl geçti.   68 yyldyr…

Baraka 1 Eylül’e Bary? Platformu Yle Birlikte Katylacak

    1 Eylül Dünya Bary? Günü yyllardan beridir ülkemizde gelenekselle?mi? yürüyü? ve eylemlerle kutlanmaktadyr. Ülkemizdeki çözümsüzlü?ün protesto edilmesi ve bary? isteyen halkymyzyn talepleri her yyl 1 Eylül’de soka?a çykan örgütlerin…

HÜKÜMETE AÇIK ÇA?RI

     Sosyal Güvenlik Yasasy Geçici Madde 2. “Bu Yasanyn yürürlü?e girdi?i tarihte do?rudan do?ruya Kybrys Türk Sosyal Sigortalar Yasasy, Emeklilik yasasy, Vakyflar ve Din Y?leri Dairesi Memurlary Emeklilik Yasasy,…

1 Mayıs Bildirisi

 UMUTLARIN KU?ATILMASIN BU ABLUKA DA?ITILACAK      Bugün adamyzda neo-liberal politikalar tarfyndan halkymyz ku?atylmy? durumdadyr. Bir yandan sözde “Tek Tip Sosyal Güvenlik Yasasy”, bir yandan ?öven çevreler tarafyndan yapylan fa?ist saldyrylar ile…

DAÜ, AÜB’ye DE?YL HAMAMA!

      Üniversiteler Bilimsel bilginin üretildi?i ve ele?tirel dü?üncenin derinle?tirildi?i kurumlar olmasy gerekmesine ra?men günümüzün gerçekli?i olmasy gerekenle tamamen tezattyr. DAÜ’de ya?anan son geli?meler bunun trajik bir örne?idir. Do?u Akdeniz…

Facebook6k
Twitter2k
646