YNÖNÜ MEYDANI TARYHY GÜNLERYNDEN BYRYSYNY DAHA YA?ADI!

 

2 Mart 2011 tarihinde 2.’si düzenlenen Toplumsal Varolu? Mitingi için Ynönü meydanyna toplanan halk tarihi bir kalabaly?y olu?turdu. Annan Plany & Referandum dönemindeki kalabalyklaryn kat kat üzerinde olan kalabalyk, oldukça co?kulu ve öfkeliydi.

 

Batyrylan KTHY’nin i?siz kalan ve yatyrymlaryny alamayan emekçileri “Susma sustukça syra sana gelecek!” sloganlary ile meydana girdiklerinde büyük alky? aldylar.

Aylardyr mahkemelerde süresiz sürdürülen grevlerden ötürü rahatsyz oldu?unu açyklayan bir kysym avukat, barolar birli?i ve yüksek mahkeme ba?kanyna ra?men ilerici hukukçular “Adalet Emekçisi Yurtsever hukukçular” pankarty ile yürüdüler.

 Baraka Kültür Merkezi daha önceki mitingde oldu?u gibi “Ankara Elini Yakamyzdan Çek” ve pankartyny ta?ydy. Baraka’nyn di?er pankartlary ise “Kybrysly Türkiyeli karde?, Ankara Galle$”  ve “Esas Sen Kimsin?”di. Geçti?imiz mitingde DP’lilerin saldyrysyna u?rayan ve TC ba?bakanynyn tepkisini çeken Baraka’nyn “Ankara Elini Yakamyzdan Çek” pankartynyn bu mitingde di?er örgütler tarafyndan da sahiplenilip ta?yndy?y gözlemlendi. Yürüyü? esnasynda Baraka kortejine di?er kortejlere gösterilmeyen polis ilgisi de dikkat çekiciydi. Baraka aktivistleri polis çemberinin arasynda yürüyerek alana ula?tylar.

AÖA ö?rencileri, Has-Der, Gençlik Merkezi ODTÜ’lü ö?renciler ve liseli ö?rencilerin kortejleri de oldukça ço?kuluydu ve yaratycy pankart/dövizlerle renklenmi?ti.

     

Mitingin en vurucu olaylaryndan birisi de kürsüdeki sunucular tarafyndan selamlanan CTP TDP ve DP parti ba?kanlarynyn kitle tarafyndan yuhalanmasyydy!

Türkiye’deki Özgürlük ve Dayany?ma Partisi (ÖDP), Halkevleri, E?itim-Sen  ve Sürekli Devrim Hareketi temsilcileri de destek ve dayany?ma için alandaydy. Bandista müzik grubu ise KTÖS kortejinde devrimci müzikleri ile renk katty. Grup miting sonunda Arda Gündüz’ün daveti ile sahneye çykarak Özgürlü?e Manu?, Avusturya Y?çi Mar?y ve Haydi Barikat’a ?arkylaryny söyleyerek mini bir konser verdi.

 

 Afrika Gazetesi önünde Yasemin Hareketi tarafyndan ta?ynan “Kurtaryldyk my? Anam Benim” ve “Kurtaryldyk My? Annan Ya” pankartlaryna ve Kybrys Cumhuriyeti bayraklaryna polis tarafyndan el kondu ve arbede ya?andy. Cumhurba?kanly?y önünde  ise polis KTOEÖS’ün pankartyna el koydu ve Barikat Gazetesi’nin “Y?galci TC Devleti Kybrys’tan Defol” pankartyny almaya çaly?ty. Miting alanynda ise Sivil polisler KTOEÖS’ün Tayyip foto?rafy olan “Sen kimsin be adam” pankartyny indirmeye çaly?ty ancak eylemciler izin vermedi. Di?er yandan Barikat Gazetesi’nin pankartyny ise zorla aldylar.

  

 

PETROL-Y?, EMEKLYLER E?GÜDÜM KOMYTESY, KAMU-SEN, EBELER VE HEM?YRELER SENDYKASI, BES, HÜR-Y?, KAMU-Y?, MEMUR-SEN ve DP’nin ta?ydy?y TC ve KKTC bayraklary dikkat çekti. Bir gece önceden miting alandaki yüksek binalara devasa bayraklar asyldy?y da dikkatlerden kaçmady.

 

Mitinge destek vermek amacyyla Ystanbul’da, Ankara’da, Antalya’da ve Londra’da da yürüyü?ler düzenlendi.