FA?YZME KAR?I YÜRÜDÜK! ANKARA ELYNY YAKAMIZDAN ÇEK!

 

 

 

 

Baraka Kültür Merkezi’ne ve Baraka’nyn nezdinde Kybrysly Türk halkynyn tüm demokrat, aydyn, bary?çy  ve devrimcilerine yapylmy? olan yapylan fa?ist hakareti protesto etmek amacyyla 3 ?ubat Per?embe günü u?ulu Park’ta toplanan Baraka, BKP, KSP, YKP, KTÖS ve duyarly ki?iler Ankara’nyn i?birlikçisi, fa?istlerin hamisi UBP’nin Sarayönü’ndeki binasynyn önüne bir yürüyü? gerçekle?tirdi. Halkymyzyn demokratik ve olgun karakterine uygun yürüyü?te ; “Ankara Elini Yakamyzdan Çek” pankarty gururla ta?yndy. Bu pankart arkasynda yürüyerek, Kybrysly Türk halkynyn onurlu mücadelesine omuz vermi? tüm ki?i ve örgütler fa?izme pabuç byrakmayaca?yny bir kez daha gösterdik. UBP binasynyn önünde bayraklar ve pankartlarla bekleyen UBP’li fa?istler “Kybrys Türk’tür Türk Kalacak” slogany atarak Genç Mücahitler Derne?i’ni sahiplendi?ini ve bu derne?in tam da dü?ündü?ümüz gibi UBP destekli bir parti oldu?unu bir kez daha ispatlady.

  

 

UBP önünde okunan basyn açyklamasy:

Ülkemizde 28 ocakla beraber yeniden kitlesel ve ilerici bir halk hareketi geli?iyor. Kybrysly Türk halkynyn dayatma paketlere kar?y, kendi iradesini ortaya serdi?i 28 Ocak tarihi bu bakymdan toplumsal muhalefet açysyndan bir milat niteli?indedir. Bunun kar?ysynda gerek 28 Ocak’ta gerekse de sonrasynda ya?anan olaylar geçmi?te oldu?u gibi bugün de karanlyk ve gerici güçlerin  Kybrysly Türk halkynyn kar?ysyna çykartylmak ve halkymyzyn sesini bo?mak istendi?ini göstermektedir.

Geçti?imiz günlerde derne?imizin önünde a?yza alynmayacak küfürlü bir pankar açan fa?i?t Genç Mücahitler derne?inin gerçekle?tirdi?i sözde protesto, 28 Ocak’ta Ynönü meydanyny dolduran  ilerici ve demokrat Kybrysly Türk halkyna yapylmy? a?yr bir hakarettir.

Kybrysly Türk halkynyn meydanlarada “Bu memleket bizim biz yönetece?iz” sloganyny yeniden yükseltti?i bir dönemde demokrasi dü?many, gerici ve fa?ist odaklaryn gün yüzüne çykmasy bir rastlanty de?ildir.

Kybrysly Türk halkynyn her türlü dayatmalara kar?y kendi iradesini ortaya koymasyny ve kendi kaderini belirlemek istemesini hazmedemeyen odaklar bizlerin hakly ve me?ru mücadelesini geriletemeyecektir. Halkymyz tüm basky, provakasyon, hakaret ve zorlamalara ra?men; ba?ymsyzlyk, demokrasi ve bary? mücadelesini yükseltmeye devam edecektir. Bizler Baraka Kültür Merkezi aktivistleri olarak bu mücadeleye bir nebze bile katky koyabilirsek, bizim için en büyük onur bu olacaktyr.