MARKSYZM VE YNSAN DO?ASI

  

   

    

  

Baraka Okuma-Tarty?ma Grubu Sean Sayers’in Marksizm ve Ynsan Do?asy isimli kitabyny okumaya ba?lyyor. Her Per?embe saat 18:00’da Baraka’da bulu?arak gerçekle?tirdi?imiz okumalara siz de davetlisiniz.

   

Baraka okuma-tarty?ma gurubu Kasym ayynda Tufan Erhürman’yn “Yeni Sol” isimli çaly?masyny bitirdi. CTP içi bir tarty?ma niteli?i ta?yyan kitap, bizim açymyzdan muhataplarymyzyn politik duru?unu bilmek bakymyndan gayet ö?retici oldu. Bu kitabyn ardyndan, okuma tarty?ma grubuna katylanlar tarafyndan yeni okunacak kitap belirlendi. Öneriler arasyndan herkesin hem fikir olmasy ile Sean Sayer’sin Yordam Yayynlary’ndan çykan kitaby, “Marksizm ve Ynsan Do?asy” okunmasy için kararla?tyryldy.

                           

Ynsan do?asy diye bir ?ey var mydyr? Marksizm ve Ynsan Do?asy’nda Sean Sayers, insan do?asynyn tarihsel bir olgu oldu?unu savunuyor. Marx’yn ve Hegel’in çaly?malaryna dayanarak, apayry bir Marksist hümanizme temel olu?turan insan gereksinimlerinin ve güçlerinin tarihsel bir anlatymyny sunuyor. Yazara göre, insanlar salt birer pasif bireysel tüketici de?illerdir: Aktif, sosyal ve üretici varlyklardyr. Kitabyn ilk yarysy, eme?in ve çaly?manyn ya?amymyzda oynady?y temel rolü ve ba?armamyza nasyl katkyda bulundu?unu irdeliyor. Bu fikirlerden do?an ahlaksal ve toplumsal imalar, kitabyn ikinci yarysynda, hem analitik hem de postmodernist dü?ünürlerin çaly?malary ba?lamynda analiz ediliyor.

                           
Marksizm ve Ynsan Do?asy, Marksist
tarih anlayy?ynyn tutkulu ve geni? kapsamly bir savunmasyny yapyyor, toplum ve ahlak felsefesi konusundaki ça?da? tarty?malaryn taraflaryny ele alyyor.