ÜÇÜNCÜ GELENEKSEL BARAKA YAZ KAMPI

  

Baraka Kültür Merkezi’nin bu yyl ücüncüsünü düzenledi?i yaz kampy, 3 Temmuz – 6 Temmuz 2008 tarihleri arasynda Karpaz’da yapyldy. Yakla?yk kyrk ki?ilik bir grubun katylymyyla gerçekle?tirilen kampta denizin, güne?in ve Karpaz’yn do?al güzelliklerinin tadynyn çykarylmasynyn yany syra konferans, forum, konser, seramik ve tiyatro atölyeleri gibi pek çok etkinlik de yer aldy.

    

Kampçylar, 3 Temmuz Per?embe günü saat 15.00 sularynda Baraka’da bulu?arak, araba sayysyny minimuma indirecek bir düzenleme ile yola koyuldular. Karpaz Milli Parky’ndaki kamp yerine varyldy?ynda Akdeniz güne?inin kavurucu etkisi biraz olsun azalmy?ty. Çadyrlaryn kurulmasynyn ve bungalovlara yerle?ilmesinin ardyndan kampçylar yol yorgunlu?unu, mavinin binbir tonunu baryndyran berrak sularda attylar. Ak?am yeme?i ile ba?layan e?lence, ?arkylarla, ?iirlerle, jenga, tabu ve sessiz sinema gibi oyunlarla gece boyunca sürdü.

  

4 Temmuz Cuma günü bazy kampçylar güne?in ilk y?ylaryny denizde kar?ylarken, yorgun kampçylar ise kahvalty saatine kadar dinlendi. Programyn ilk etkinli?i olan “Neo-liberalizm Nedir?” ba?lykly konferans, 10.00 ile 12.00 saatleri arasynda yer aldy ve Münür Rahvancyo?lu tarafyndan sunuldu. Neo-liberalizmin tarihsel ve teorik boyutlarynyn ayryntyly olarak ele alyndy?y konferansa, dinleyiciler de soru ve görü?leriyle katky koydular. (Sunu? metni)

    

Ayny gün ö?len saatlerinde Mine Balman ve ?ifa Alçycyo?lu’nun organize etti?i çamur atölyesi yapyldy. Seramik çamurunun bile?imi ve seramikten heykel yapmanyn yöntemleri hakkynda bilgi verilmesiyle ba?layan atölyeye katylanlar farkly alanlardaki yaratycylyklaryny konu?turdular. Kimileri tabak, yumurtalyk, mumluk gibi i?levsel objeler yapmayy, kimileriyse insan, hayvan ya da tanryça figürleri veya sürrealist ?ekiller çaly?mayy tercih etti. Katylymcylar bir yandan çamur yo?urmanyn verdi?i rahatly?yny ya?arken di?er yandan da birbirinden ilginç ürünler ortaya çykardylar. Kamp yerinde  sergilenen bu ürünlerin, Lefko?a’da özel fyrynda pi?irilerek katylymcylara hediye edilece?i de belirtildi.

    

Seramik Atölyesinin devam etti?i syrada Mehmet Adaman organizatörlü?ünde Hedef 4, Ersen Önde?’in düzenledi?i tavla ve Ali ?ahin’in gerçekle?tirdi?i satranç turnuvalary yapyldy. Rekabet yerine e?lencenin kondu?u bu zeka sporlarynda keyifli anlar ya?andy. Hedef 4’te Mustafa Kele?zade, tavlada Ömer Tatlysu ve satrançta Ali ?ahin kampyn ?ampiyonlary oldular. Ak?am düzenlenen ödül törenindeyse birincilere ödülleri takdim edildi. Ancak Ali ?ahin iki yyl üstüste birinci oldu?u için ödülünü turnuvada dereceye giren Hasan Tezba?ar’a vermeyi uygun gördü.

     

Ak?am yeme?inden sonra Tahsin Oygar hakemli?inde ?arky söyleme  yary?masy yapyldy. Amacy, bir grubun söylemekte oldu?u ?arkyda geçen sözcü?ü içeren yeni bir ?arky bulmak ve kolektif olarak ?arky söyleyebilmek olan yary?maya katylan kampçylar, “Antizan” ve “Çylgynlar” isminde iki grup kurdular. Çylgynlar grubu seyircilerden ve hatta kar?y takymdan aldy?y yo?un tazahürata ra?men oyunu kaybetti ve gecenin en iyi ?arkycyary Antizan grubu üyeleri oldu. Gece boyunca devrimci ?arkylar, Kybrys türküleri, rock parçalary a?yzdan a?yza dola?ty. Kampyn ikinci gecesinde, yyldyzlaryn altynda denize giren ve sahilde ?arap, ?iir ve sohbet e?li?inde sabahlayan kampçylar da vardy.

   

Kampyn üçüncü günü olan 5 Temmuz Cumartesi sabahy Ceyda Alçycyo?lu ve Nazen ?ansal’yn kolayla?tyrycyly?yyla “Nasyl Bir Ekoloji?” konulu forum düzenlendi. Forum, Baraka’nyn niçin “çevreci” olmady?ynyn açyklanmasyyla ba?lady. Çevrecili?in temelde insanmerkezli bir görü? oldu?u, do?ayy sadece edilgen bir ya?am ortamy, insanlaryn kullanymyna hizmet edebilecek bir dy?sal nesneler ve güçler yy?yny olarak gördü?ü vurgulanarak çevrecilerin genelde mevcut sistemin temel kavramlaryny özellikle de insanyn do?aya hükmetmesi dü?üncesini sorgulamady?y açyklandy. Çevrecilik hareketinin sadece tek tek sorunlar üzerine odaklandy?y, ekolojik sorunlaryn kökeninde yatan toplumsal meselelere yönelmedi?i belirtilerek bu nedenle çevreci giri?imlerin sorunlaryn kalycy çözümünde yetersiz kalaca?y üzerinde duruldu. Bununla beraber gerek ülkemizdeki gerekse dünyadaki çevreci örgüt ve hareketlerle i? ve güç birli?i yapmanyn da gerekli oldu?u ancak çevrecilikten daha ötesinin de mutlaka görülmesi gerekti?i söylendi. Öte yandan kendisini do?amerkezli bir dü?ünü? olarak insanmerkezli çevrecili?in tam tersi ?eklinde tanymlayan derin ekoloji anlayy?ynyn, insanyn çevresini ve kendisini daha iyiye, güzele do?ru geli?tirme, dönü?türme yetene?ini hiçe saydy?yna de?inildi. Ayryca ekolojik sorunlardan tüm insanly?yn ayny derecede sorumlu tutulmasynyn, bir petrol ?irketinin sahibi ile syradan bir köylünün ayny kefeye konmasynyn sakyncaklary dile getirildi. Bunlaryn yany syra teknolojinin hayatymyzdaki rolü, sol hareketin ekolojik harekete niçin destek vermesi gerekti?i, do?a ile kurdu?umuz hegemonya ili?kisinin insanlar arasy ili?kilerimize yansymasy gibi konular sorgulandy ve enerji, trafik, çöp gibi bir kaç sorun tesbit edilerek ekolojik çözümler üzerinde tarty?yldy.

    

Kampçylar, fikirlerinin kayna?ty?y sabah saatlerinin ardyndan, ö?leden sonra fiziksel olarak da kayna?tylar. 14.00-16.00 saatleri arasynda gerçekle?tirilen Tiyatro Atölyesi, kampçylaryn bir kez de teatral hareket ve sözler e?li?inde tany?masy sonrasynda elele tutu?arak dü?üm olma ve elleri byrakmadan dü?ümü çözme oyunu ile ba?lady. Kolektif olarak sorun çözebilme ve konu?madan da anla?abilme yeteneklerinin geli?tirildi?i bu oyun sonrasynda mimik kullanymynyn ve konsantrasyonun ön plana çykaryldy?y mutlu-üzgün-?a?kyn-kyzgyn oyunu oynandy. Hem katylymcylaryn hem de izleyenlerin ne?eli dakikalar ya?ady?y Tiyatro Atölyesi, baz istasyonu, hamburger, Coca Cola, megafon, afi?, pet ?i?e ve bezneri pek çok sözcü?ün esprili bir ?ekilde konu edildi?i “Ben Kimim?” oyunu ile devam etti. Baraka Tiyatro Ekibi oyuncularynyn hazyrlady?y “Haberler”, atölye katylymcylaryny dü?ün ?eklindeki bir LGBT eyleminden, Sarayönü’nde heykel gibi duran insanaryn arasyna oradan da Hotototya ile Potototya arasndaki su sporlary müsabakasyna konuk etti. Atölyenin son etkinli?i olan “?imdi Nasyl Biz Ne Ystiyotruz?”da “medya”, “politika” ve “e?itlik” kavramlarynyn bu gün içerdi?i anlamlar ele?trilerek hayal edilen dünyadaki kar?ylyklary foro?raf çaly?masy ile ara?tyryldy. Tiyatro Atölyesi sonrasynda kampçylar daha bir yakyndan tany?my? ve dostluklaryny peki?tirmi?ti.

   

Yo?un bir programla süren kampyn en duygusal anlary ise Cumartesi  ak?amy yer alan Sol Anahtary konserinde ya?andy. Devrimci mar?lardan Kybrys türkülerine geni? bir yelpazeden ?arkylar seçen Sol Anahtary, dinleyenleri hem büyüledi hem de hareketli parçalarla co?turdu.

   

Yeni arkada?lyklaryn ba?lady?y ve mevcut dostluklaryn peki?ti?i üçüncü geleneksel Baraka yaz kampy, geride pek çok ne?eli any ve birbirinin fikir ve bilgileriyle zenginle?en onlarca ki?i byrakarak 6 Temmuz Pazar günü sona erdi. Barakacylar çe?itli kültürel ve politik faaliyetlerle dolu bir yylyn yorgunlu?unu atarken mücadeleyle geçecek yeni bir sezona da hazyrlanmy? olarak Karpaz’dan ayryldylar.