DÖRDÜNCÜ GELENEKSEL BARAKA KAMPI

  

Baraka Kültür Merkezi’nin, bu yyl dördüncüsünü düzenledi?i geleneksel yaz kampy, 17-20 Temmuz tarihleri arasynda Davlos (Kaplyca) sahilinde gerçekle?tirildi. Farkly ya? gruplaryndan yakla?yk 50 ki?inin katyldy?y kampta; panel, forum, tiyatro ve seramik atölyeleri, konser ve müzik etkinlikleri ile çe?itli oyunlar ve yary?malar yer aldy.

  

17 Temmuz Cuma sabahy Davlos’a varyp yardymla?ma içerisinde çadyrlaryny kuran kampçylar, ardyndan gönüllerince denize girip dinlendiler. Ak?am yeme?inden sonra yapylan katylymly müzik etkinli?inde ise ?arkyly, türkülü ve bol ne?eli saatler ya?andy.

  

18 Temmuz Cumartesi sabahy 10.00-12.00 saatleri arasynda, Mine Balman’yn hazyrlayyp sundu?u “Toplumsal Cinsiyet E?itli?i” konulu panel gerçekle?tirildi. Panelde, feminizmin tarihçesi özetlendi, biyolojik cinsiyet ile toplumsal cinsiyetin farky açyklandy, toplumsal cinsiyet rollerinin nasyl yaratyldy?y ve hayatymyza ne ?ekilde nüfuz etti?i anlatyldy ve bu rollerin hem kadynlar ve erkekler hem de lgbtt (lezbiyen, gey, biseksüel, travesti, transgender) bireyler üzerinde yaratty?y baskylar irdelendi. Günlük hayatymyzdan örneklerle zenginle?tirilen panelde ayryca toplumsal cinsiyet e?itli?inin sa?lanabilmesi için çaly?ma yapylacak alanlar ve yöntemler üzerine de tarty?yldy.

  

Ö?len saatlerinin yemek ve dinlenme ile geçmesinin ardyndan ö?leden sonra gerçekle?tirilen seramik atölyesine katylan Barakacylar, seramik çamuru ve çaly?ma teknikleri hakkynda kysaca bilgi aldylar ve çe?itli heykeller yaparak yaratycylyklaryny konu?turdular. Ayny gün yapylan tavla, satranç ve andrez turnuvalarynda ise rekabet yerine zeka ve e?lencenin kondu?u oyunlar oynandy. Pek çok katylymcy eski Kybrys kültüründe yer alan andrez oyununu ö?renmenin ve oynamanyn keyfini ya?ady.

  

Ak?am üzeri denizin ve güne?in tadyna varan kampçylar, yemek sonrasynda gerçekle?tirilen Sol Anahtary konserinde muhte?em saatler geçirdiler. Sol Anahtary müzik toplulu?unun, kayytlary tamamlanan ve A?ustos ayy içerisinde çykmasy beklenen “Ba?ka Bir ?arky” isimli albümünden parçalaryn seslendirildi?i konserde; Kybrys türküleri ve özgün müzi?in yany syra grubun kendi besteleri de dinleyenlere sunuldu. Gecenin ilerleyen vakitleri tabu, sessiz sinema gibi oyunlar ve sahil sohbetleri ile geçirildi.

  

19 Temmuz Pazar sabahy 10.00-12.00 saatleri arasynda gerçekle?tirilen forumda “Kybrysly Türk Devrimci Hareketi” tarty?yldy. Forumda devrimcilik nedir, devrimci kime denir gibi sorular ortaya atylarak katylymcylarla fikir payla?ymynda bulunuldu. Devrimci hareketin, içerisinde birden fazla örgüt baryndyrabilece?i ve bunlaryn dayany?ma içerisinde olmasy gere?i vurgulandy. Ayryca Kybrysly Türk Devrimci Hareketi deyince ne anlyyoruz sorusu tarty?ylyp cevaplanarak forum tamamlandy.

Ö?leden sonra gerçekle?tirilen tiyatro atölyesinde ise Augusto Boal’yn “Oyuncular ve Oyuncu Olmayanlar Yçin Oyunlar” kitabyndan seçilen çe?itli tiyatro egzersizleri yapyldy. Katylymcylar, birbirlerini ve kendilerini daha yakyndan tanyma fyrsaty bulurken, hayata ve çe?itli kavramlara baky?laryny da oyunlar vasytasyyla sorgulamak ve tarty?mak fyrsaty buldular. “?imdi Nasyl – Biz Ne Ystiyoruz” adly oyunda ise “bary?”, “trafik” ve “teknoloji” kavramlary imge tiyatrosu teknikleriyle çaly?ylarak fikir aly? veri?inde bulunuldu.

  

Pazar gecesini sohbet, müzik, pirilli turnuvasy ve çe?itli oyunlarla geçiren kampçylar, bir de Caretta Caretta kaplumba?asyny gözlemleme imkany buldular. Ayryca tesis çaly?anlary ile Karadeniz halk oyunlary oynayarak horon tepmeyi de ö?rendiler.

  

Pazartesi sabahy dayany?ma içerisinde çadyrlar toplanarak kamp yerinden  ayrylyndy. Dördüncü Baraka Yaz Kampy, ardynda pek çok güzel any, yeni ba?layan ve peki?en dostluklar ve her ya?tan katylymcynyn kendine katty?y yeni bilgi ve deneyimlerle son buldu.

Kamp Programy