Fazyl Önderi Anma Etkinli?i ve Panel

 

Fa?istler tarafyndan katledili?inin 49. yyldönümü nedeniyle Ynkylapçy gazetesi yazary Fazyl Önder anysyna 24 Mayys 2007 ak?amy bir any etkinli?i ve panel düzenlendi.

 

 

BKP Gençlik Kollary, BDH Gençlik Komitesi, YKP Gençlik, KSP Gençlik Birimi ve Baraka Kültür Merkezi tarafyndan organize edilen gecede; Fazyl Önderi’in ya?amy ve mücadelesi ile ilgili bir slayt gösterimi yapyldy. Ardyndan da organizatör örgütlerin temsilcileri tarafyndan “Kybrys’ta Milliyetçilik-Fa?izm ve Mücadele Yöntemleri” konulu bir panel gerçekle?tirildi.

  

  

  

Baraka Kültür Merkezi temsilcisinin paneldeki konu?masy:

KIBRIS’TA FA?YZM VE MÜCADELE YÖNTEMLERY

Devrim Barçyn

Yyllardyr fa?ist saldyrylara ve uygulamalara yönelik, kendini ilerici, demokrat ve devrimci olarak tanymlayan örgütler alanlarda, “fa?izme kar?y omuz omuza” sloganyny atmakta ve birlikte mücadelenin anlamlyly?yny ortaya koymaya çaly?maktadyrlar.

Ydeolojik mücadele olmadan sa?lykly bir politik birli?in olamayaca?y ilkesinden hareketle, fa?izmden ne anlady?ymyz, ortak mücadelenin ve yöntemlerinin neler olabilece?ini dilimiz döndü?ünce bu yazyda ifade etmeye çaly?aca?yz.

Bugün hepimizin de bildi?i üzere ülkemizde bulunan fa?ist kurumlar olan Milliyetçi Adalet

Partisi, Ulusal Halk Hareketi çevresi ve Ülkü Ocaklary’nyn vb. saldyry taktikleri ve amaçlary bellidir. Bu fa?ist yapylar; baskyn ve saldyrylaryyla bir yandan yeni cepheler elde etmek ve halk arasynda etkilerini artyrmak pe?inde ko?arlarken, bir yandan da iktidarda bulunan erke ortaya çykan çaty?maly durumu önleme bahanesiyle, halka kar?y yöneltecekleri basky ve ?iddet politikasyna uygun ortam hazyrlama görevini yerine getiriyorlar. Zorbalyk ve ?iddet yoluyla halk üzerinde bir korku yaratmaya ve bu korkunun sa?lady?y teslimiyet sayesinde egemenlik kurmaya ve bu yolla kitle deste?i bulmaya çaly?maktadyrlar.

Her türlü hareketin oldu?u gibi fa?izmin de daima bir kitle deste?ine ihtiyacy vardyr. Y?te bu deste?i sa?lamak için, fa?istler uyguladyklary ?iddet ve onun yarataca?y korkuya dayanyrlar.

Bugün, ülkemiz Kybrys’ta burjuva anlamda bir demokratik yönetim mevcut de?ildir. Anti-fa?ist mücadele açysyndan bu tespitin ortaya konulmasy önemli bir noktadyr. Y?te, bu durumun sonucu olarak anti-fa?ist mücadele, fa?izmi önleme mücadelesi olarak görülemez. Çünkü fa?izm burjuvazinin terörcü diktatörlü?üdür.

Ülkemizde demokrasi mücadelesi ve anti-fa?ist mücadele birbirinden ayrylmaz bir bütündür. Varolan devlet yapysy içindeki fa?ist kurumlar ortadan kaldyrylmadan, gö?üsleye gö?üsleye demokrasi gerçekle?tirilemez. Bazy “demokrasi” yanlysy partilerin iktidara gelmesi de durumu esas olarak de?i?tirmez. Di?er bir taraftan “ülkede zaten fa?izm var, bu i? devrim meselesidir” diyerek mevcut demokratik ?artlaryn açyk fa?izme dönü?me e?ilimlerine kar?y mücadele etmemek gerekti?i sonucuna da asla varylamaz. Çünkü, bizler her zaman halk üzerindeki baskylaryn artmasyna kar?y mücadele etmek zorundayyz.

“Yki toplumlu” aktiviteler çerçevesinde yapylan etkinlikte (kuzey ve güneyden siyasilerin katylymy ile düzenlenen futbol maçy etkinli?i) fa?ist çevrelerin gösterdi?i saldyrgan tavyr, bize göstermektedir ki ne olursa olsun bu fa?ist çevreler hiç çekinmeden saldyrylaryny gerçekle?tirmektedir. Bu olaylar kar?ysynda do?ru bir tavyr alabilmek, her ?eyden önce onlaryn saldyrylarynyn tek tarafly de?erlendirilmemesine, do?ru olarak elealynabilmesine ba?lydyr. Bu fa?ist yapylar saldyrylary ile; bir yandan yarattyklary gerginlik ortamy içinde halky sindirip üzerinde egemenlik kurma ve etkiliklerini artyrmak amacyny ta?yrken, di?er bir taraftan da halklaryn karde?li?ine inanan ve ülkemizde bir arada ya?amy savunan, kesimler üzerinde korku yaratmaya çaly?yyorlar.

Ancak bu konu hakkynda kendini ilerici olarak tanymlayan kesimlerin de yorumu, fa?izme kar?y verilen mücadelede ciddi anlamda sorunlar yaratmaktadyr. ”Fa?izmin gelmesi için bahane do?acaktyr”, “fa?istlere kar?y mücadele etmek fa?izme bahane olacaktyr”, “saldyrylara direnmek provokasyondur” gibi yorumlar bütün hayaty bir provokasyon, bir oyun olarak görmeye kadar varmakta ve bu sakat dü?ünce manty?y bizi içinden çykylmaz bir duruma sürüklemektedir. Anti-fa?ist mücadeleyi özünde do?ru kavramadyklary ve onu sadece fa?izmi

önleme meselesi olarak gördüklerinden, olaylary ”fa?izmi getirmemek” konusuna indirgiyorlar. Böylece hem olaylary yanly? de?erlendiriyor ve yanly? aktaryyorlar, hem de anti-fa?ist

mücadeleyi hedeflerinden saptyryyorlar. ”Fa?istlerin saldyrylaryna ayny ?ekilde cevap vermemeli, aksi provokasyon olur oyuna geliriz” sanki olay, fa?istlerin saldyrylaryna solcularyn cevap vermesiyle meydana geliyor. Solcular cevap vermeyince olaylar duracak!

Fa?izme kar?y halkyn her kesiminde, hayatyn bütün alanlarynda mücadelenin örgütlenmesi gerekti?i kaçynylmaz bir gerçektir. Peki fa?istlerin saldyrylaryna kar?y gül ile giderek onlar yumu?atylabilir mi? Bunu dü?ünmenin kendisi bile fa?izmi tanymamaktan ileri gelir. Bu yüzden daima fa?izme kar?y mücadele inanç ve bilinci yükseltmek, anti-fa?ist mücadelenin özü

olmalydyr. Anti-fa?ist mücadeleyi bütün alanlarda (ideolojik, ekonomik-demokratik ve politik) sürdürmeliyiz. Ydeolojik planda fa?izmin te?hiri hiç küçümsenmemeli, fa?izmin yalan ve demagojiye dayanan politikasyny te?hir etmek için emek harcamalyyyz. Fa?izmi yenmenin tek yolu onun ?iddetine teslim olmadan, örgütlü halk kitleleri olu?turmak, bu halk kitlelerini fa?izmin kar?ysyna dikmek ve fa?ist baskynyn kayna?yny yok etmektir.Ve ba?tan beri açyklamaya çaly?ty?ymyz gibi, fa?izme kar?y mücadeleyi ne sadece var olan demokratik haklary korumak u?runda mücadele, ne de sadece fa?ist itlerin saldyrylaryna kar?y mücadele olarak görmeliyiz. Tam tersine fa?istlerin baskylaryna boyun e?meden, demokratik kazanymlary byrakmadan, fa?izme kar?y her alanda tavizsiz mücadeleyi sürdürmeliyiz. Bilinmelidir ki fa?ist baskylara boyun e?en her davrany? sonuçta fa?istlerin ekme?ine ya? sürer. Fa?izme kar?y omuz omuza mücadele, insany yücelten bir yurtseverlik mücadelesidir.

KAHROLSUN FA?YZM!

FA?YZME KAR?I OMUZ OMUZA!

FA?YZME ÖLÜM, TEK YOL DEVRYM!