Denizleri Anma Gecesi

 

Baraka Kültür ile Asi Kültür Merkezleri, Türkiye’deki 1968 gençlik hareketinin liderlerinden Deniz Gezmi? ve arkada?larynyn, idam edilmelerinin 36’yncy yyldönümünde 6 Mayys’ta anma gecesi düzenledi.

 

Etkinlik, Deniz Gezmi?, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ynan ve hayatlaryny kaybeden devrimciler anysyna 1 dakikalyk saygy duru?unda bulunulmasy ile ba?lady.

Daha sonra, Baraka Kültür Merkezi’nden Nazen ?ansal, 1960’ly yyllaryn sonunda Türkiye’nin içinde bulundu?u tarihsel ko?ullary ve ardyndan ya?anan süreci anlatty.

Etkinlik, Türkiye’den Özgürlük ve Dayany?ma Partisi’nin Genel Ba?kan Yardymcysy Önder Y?leyen, Halkevleri ve Devrimci 78’liler Federasyonu’nun anma gecesine gönderdi?i destek mesajlarynyn okunmasyyla devam etti.

Daha sonra, Deniz Gezmi? ve arkada?larynyn idamyna kadar olan süreci anlatan “Ke?ke Olmasaydy” adly belgesel gösterildi.

Etkinlik, Baraka Kültür Merkezi Müzik Toplulu?u Sol Anahtary’nyn müzik dinletisi ve Deniz Gezmi?’in mahkemedeki savunmasynyn bir kysmynyn kendi sesinden dinletilmesi ile devam etti.

Gece, Baraka Kültür Merkezi ve Asi Kültür Merkezi üyelerinin Deniz Gezmi? ve arkada?laryn verdi?i mücadelenin bugünlere byrakty?y miras konulu kapany? konu?malary ile sona erdi.

Gecenin Sunu?u

  

  

  

  

   

  

  

Kapany? konu?malary

Baraka Kültür Merkezi adyna aktivist Münür Rahvancyo?lu yapty?y kapany? konu?masy

Asi Kültür’den Gülten Göze’nin kapany?ta okudu?u de?erlendirme:

Türkiye’de 1961 anayasasynda yapylan de?i?iklikler, tüm dünyada devam eden dü?ünce synyrlarynyn kalkmasy hareketiyle de do?ru orantyly bir ?ekilde Türkiye’deki gençli?i hareketlendirdi.

1968’e gelindi?inde Türkiye’deki bu ilerici hareket, synyflar arasyndaki uçurumun ve sykyntylaryn çözümünün i?çi synyfyndan ba?ymsyz çözülemeyece?ini ortaya koyarak, mücadeleyi bu çizgide sürdürür.

1971 ve 1980 darbeleri, güçlenen bu devrimci hareketi ortadan kaldyrmaya yönelikti. 650 bin ki?inin gözaltyna alynyp,7 bin ki?i için idam istenildi,14 bin ki?i yurtta?lyktan çykarylyp, 98 bin 404 ki?i örgüt üyesi olmak suçundan yargylandy, bugün dahi bir türlü ö?renemedi?imiz sayyda ki?i i?kenceler ve yargysyz infazlarla öldürülür.

Bugün Yunanistan, ?ili, Portekiz, Yspanya, Almanya ve daha bir çok ülkede darbe ve sava? suçlulary gözaltyna alynyp a?yr cezalara çarptyryldy. Fakat bugüne kadar Türkiye’de gelip geçen hükümetlerin hiçbiri, darbe komutanlaryny hala koruyan 15. Maddeyi de?i?tirmeye yana?madylar.

Otuz alty yyl önce, ya?anan bu mücadelelerin bayrakla?an isimleri Deniz Gezmi?, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ynan 6 Mayys 1972’de idam edildi.

Onlar;

1 Mayyslarda, Amerikan askerlerini denize dökerken, Filistin’de fa?izmle mücadele yollaryny ö?renirken ,  daha iyi bir Dünya’nyn mümkün oldu?una inandylar, direndiler ve kavga verdiler……

?imdi ise bizler;

1 Mayyslarda emekçilerle yürürken, emperyalist Amerikan i?gallerini protesto ederken, Filistin’deki fa?izme kar?y mücadeleyi desteklerken, Ba?ka bir dünyanyn mümkün oldu?una inanyyor, direniyoruz ve kavga veriyoruz.

Zaman kavramy bizleri ayyrsa da, Deniz’ler, Dervi? Ali’ler, Mehmet Asi’ler, birlikte ayny kortejde yürüyoruz, O günlerden bu günlere de?i?en sloganlar, kullanylan terimler, farklyla?an ko?ullar kimseleri yanyltmasy. Kavga, kapitalizme, emperyalizme, fa?izme kar?y ayny kavgadyr.

Geceye gönderilen mesajlar

Halkevleri Destek Mesajy:

Merhaba dostlar,

12 Mart fa?izmine kar?y direni?leriyle, Türkiye halklarynyn zulme, sömürüye ve emperyalist u?akly?yna kar?y ba?kaldyry gelene?ini 21. yüzyyla ta?yyan Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in anysyny, Kybrys halkynyn, özgür, ba?ymsyz, demokratik ve birle?ik bir Kybrys mücadelesiyle kayna?tyrmayy amaçlayan gecenizi selamlyyoruz.

Onlar direni?leriyle, devrimi gökten yere indirdi; devrimi, emekçi halkyn yoksulluk, yoksunluk ve boyun e?mi?likle damgalanmy? umutsuz dünyasyna bir y?yk olarak sundular. Dura?anly?a, bürokrasiye, teslimiyete batan ve 1990’ly yyllarda çöken “reel sosyalizm”in devrimci alternatifine Türkiye topra?yndan kök kazandyrdylar.

Solun ve sosyalizmin a?yr bir yenilgi altynda yozla?tyryldy?y, egemen güçlerin kuyru?una takylmaya çaly?yldy?y bugün, Denizlerin emekçi halkyn içindeki devrimci cevhere dayanmayy temel alan, kendi halkynyn devrimci gelece?ine ba?lyly?y kysa dönemli güç ve çykar hesaplarynyn üzerine koyan do?ru-devrimci anlayy?lary sadece Türkiye devrimci hareketi için de?il, dünyanyn dört bir yanynda, Kybrys’ta da geli?mekte olan yeni devrimci güçler için de güçlü, yol açycy ve güncel bir örnektir.

Ba?ymsyzly?y, demokrasiyi ve birli?i, emekçi halkyn haklaryny neo liberalizme ve ?ovenizme pe?ke? çekerek kazanabileceklerini sananlar, yalnyzca “iktidar budalalary”dyr. Kybrys’yn birlik, ba?ymsyzlyk, özgürlü ve demokrasi mücadelesi Kybrys’yn Elen ve Türk halkynyn neo-liberalizme ve ?ovenizme kar?y birle?ik mücadelesinin üzerinde yükseltildi?inde, gerçekten ba?ymsyz, özgür ve demokratik bir Kybrys da hayal olmaktan çykacaktyr.

Mücadeleniz mücadelemizdir.

Üreten Biziz,Yöneten de Biz Olaca?yz!

HALKEVLERY

Devrimci 78’liler Federasyonu açyklamasy

Baraka & Asi Kültür Merkezi Yönetim Kuruluna,

6 Mayys ?ehitleri Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in aramyzdan ayryly?ynyn bugün 36. yyly. Acylary yüreklerimizde hala taptaze, kim diyebilir ki onlara öldü diye… Bugün saat 11.00’den itibaren, Kar?yyaka mezarly?ynda toplanan binlerce insan onlarla bulu?tu. Hep bir a?yzdan onlar için söylenen türküleri söyledi. Yumruklar havaya kalkyp, ba?lar onurla yukaryda tutulurken onlaryn mücadelesine ba?lylyklaryny yinelediler her 6 Mayys’ta oldu?u gibi…

Karde?ler, aramyzdan ayryly?larynyn 36. yylynda onlary bir kez daha saygyyla anyyor, kavgalary kavgamyzdyr diyoruz. Onlar emekçi halklarymyzyn kurtulu? mücadelesine naky? naky? i?lenen vazgeçilmez de?erlerimizdir. Bir marka gibi sunulmalaryna, magazinle?tirilerek sulandyrylmalaryna, popülist kültüre kurban edilmelerine izin vermeyelim.

Sizlerinde onlaryn mücadelesine ba?lyly?ynyzyn bir göstergesi olarak, bugün gerçekle?tirece?iniz etkinli?in benzer bir co?kuyla ya?anaca?yna inanyyoruz. Ülkemizin dört bir yanynda bugün anmalaryn yapyldy?yny biliyoruz. Y?çi ve emekçilere kan kusturulan, hayaty ya?anylmaz kylynan bu ülkede ?imdi yeridir tam da DENYZ olunmanyn,! Daha fazla YNANyp sosyalizme sarylmanyn. ?imdi zamanydyr Ba?ymsyzlyk, Demokrasi ve Sosyalizm sloganlaryyla soka?a çykyp ASLANlar gibi kükremenin.

Anma etkinli?inizi selamlyyor, mücadelenizde ba?arylar diliyor, dostluk ve dayany?ma duygularymyzy iletiyoruz.

ÖDP: Ne Geçmi? Tükendi Ne Yarynlar

Türkiye’nin ve dünyanyn sokaklarynda dola?an umuttan söz ediyoruz, Che Guevara’dan, Mahir’den, Deniz’den… Emperyalizmin tahakkümüne ve karanly?a kar?y onlaryn tarihe byraktyklary muhte?em gelecek manifestosundan.

Bugün de bizi ayakta tutan ve birbirimize sykyca ba?layan o kopmaz ba?dan, devrimci inanç ve kararlyktan söz ediyoruz. Onlar devrimci dü?üncelerin, ahlakyn ve kültürün parlak yyldyzlary olarak tarihe geçtiler ve bizler için hep bir kutup yyldyzy oldular.  Bugün, emperyalizmin tahakkümüne, AKP eliyle ülkemizin ba?yna örülen gerici ve piyasacy düzene kar?y ba?kaldyrymyzyn da simgesidir onlar.

Türkiye bu karanlyktan kurtulacaksa bu ancak, Mahirler’in, Denizler’in kavgasyny büyüterek, yeniden Fatsalar yaratarak mümkün olacaktyr.

Onlaryn ideallerinin, ütopyalarynyn ve umutlarynyn yaryna ta?yyycysy olmak için dünyanyn bütün sokaklarynda direnenleri sevgiyle selamlyyoruz.

Ne geçmi? tükendi ne yarynlar ne siz ne de biz…

Önder Y?LEYEN

ÖDP Genel Ba?kan Yardymcysy