Kyzyldere’de Öldürülenler Anyldy

   

 

30 Mart 1972’de Kyzyldere’de öldürülen 10 gençlik lideri anysyna düzenlenen etkinlik, 30 Mart 2009 Pazartesi saat 19:30’da Tabipler Birli?inde yapyldy.

    

Yeni Kybrys Partisi, Baraka Kültür Merkez, Asi Kültür Derne?i ve KTÖS’ün ortak düzenledi?i etkinlik mücadelede kaybedilenler anysyna bir dakikalyk saygy duru?u ve Halkevleri ile ÖDP’nin gönderdi?i mesajlaryn okunmasy ile ba?lady. Saygy duru?unun ardyndan “Gün Do?du” mar?y söylendi.

   

Daha sonra kysa açyly? ve slayt gösterisi yapyldy ve ardyndan Mahir Sayyn dönem ile ilgili tanykly?yny aktardy?y bir konu?ma yapty. Mahir Sayyn’yn konu?masyndan sonra Sol Anahtary Müzik grubu, “Eylem Güzeli”, “Kyzyldere”, “?en Olaca?yz”, “Gündo?du” ve “Gün Gibi” ?arkylaryndan olu?an bir müzik dinletisi sundu. Müzik dinletisinden sonra “Halkyn Devrimci Yolu” yazary Çi?dem Çydamly Kyzyldere ve o dönemde ya?ananlaryn günümüze byraktyklary üzerine bir konu?ma yapty. Son olarak da Kyzyldere’de öldürülen Cihan Alptekin’in karde?i Nuran Alptekin Kepenek karde?ine ve döneme dair dü?üncelerini katylymcylarla payla?ty.      

           

    

    

    

    

    

  

 

Halkevleri’nin etkinlikte okunan mesajy:

     

KIZILDERE SON DE?YL SAVA? SÜRÜYOR! 

Kyzyldere, Türkiye halklarynyn kurtulu? mücadelesine On’laryn çakty?y bir kyvylcym, devrimci yolda?ly?yn en temiz en saf hali, ezilen halklaryn devrimci potansiyelle bulu?tu?u bir kopu? anydyr.

      

Ölmenin bazen son de?il ba?langyç oldu?unun kanytydyr.

      

Bugün, 30 Mart 1972 Kyzyldere katliamynyn 37. yyldönümü.

      

37 yyl önce devrimcileri katlederek bitirebileceklerini zannedenler, hemen yükselen devrimci hareketle yanyldyklaryny anladylar.

      

Bugün bu gelene?i ta?ymanyn onurunu ya?ayan bizler insanca ya?ady?ymyz bir ülkenin mücadelesini veriyoruz. Umudumuzu gelecekten, inancymyzy ve bilincimizi geçmi?imizden alyyoruz. Mahirlerin mücadelesini Halkyn Devrimci Yolu’nda büyütüyoruz, büyütmeye devam edece?iz.

     

Bu inançla Kybrysly karde?lerimize yolda?ça merhaba diyor, mücadelelerinde ba?arylar diliyoruz.

     

       KURTULU?A KADAR SAVA?

KIZILDERE SON DE?YL SAVA? SÜRÜYOR

      

Halkevleri Genel Ba?kany

                                                                                                            Ylknur Birol 

 

 

KIZILDERE ANMASI

    

  

     

Program:

  

Sol Anahtary’ndan Dinleti

 

Kysa Belgesel Gösterimi

    

Konu?macylar:

   

12 Mart darbesinin tany?y Mahir Sayyn

  

“Halkyn Devrimci Yolu” yazary Çi?dem Çydamly

  

Cihan Alptekin’in karde?i Nuran Alptekin Kepenek

    

Tarih: 30 Mart 2009 Pazartesi, Saat: 19:30

  

Yer: Tabipler Birli?i Lokali

  

  

  

   

Tüm halkymyz davetlidir…

    

Yeni Kybrys Partisi, Baraka Kültür Merkezi, ASY Kültür Derne?i, KTÖS