HALK-DER’YN 32. KURULU? YILDÖNÜMÜ ETKYNLY?Y GERÇEKLE?TYRYLDY

HALK-DER’YN 32. KURULU? YILDÖNÜMÜ ETKYNLY?Y GERÇEKLE?TYRYLDY

 

          

Baraka Kültür Merkezi, Halk-Der’in 32. kurulu? yyldönümü olan 22 A?ustos 2009 Cumartesi tarihinde bir etkinlik düzenledi. Etkinlik Cumartesi saat 19:00’da  yüksek ö?renimini devam ettirirken Adana’da öldürülen Mustafa Ertan Kadyo?lu’nun Lefko?a’daki mezaryna kyzyl karanfil byrakylmasy ile ba?lady.

    

Mustafa Ertan Kadyo?lu’nun mezary ba?ynda Baraka Aktivisti Hasan Yykycy’nyn yapmy? oldu?u konu?ma:

 

Mustafa Ertan Kadyo?lu Türkiye’de bir yandan ö?renimini sürdürmeye çaly?yrken di?er yandan da inanç ve umut ile ku?anarak dünyayy daha iyiye ve güzele dönü?türmek için kavga verdi. Türkiye’ye yüksek ö?renimi için giden bir çok Kybrysly Türk genç gibi o da kysa sürede Türkiye devrimci hareketi ile tany?arak, örgütlü mücadeleye katyldy.

    

Mustafa Ertan 24 Eylül 1978 günü Türkiye’de bir fraksiyon çaty?masynda vurularak öldürüldü?ünde henüz 21 ya?yndaydy.

    

Bir çok Kybrysly Türk devrimci gibi Ertan’yn da inançlary, umudu ve fikirleri HALK-DER’de kar?ylyk buldu. Toplumsal mücadeleler tarihimizin önemli bir devrimci örgütlenmesi olan HALK-DER ile ertanlaryn açtyklary yol Kybrys’yn ba?ymsyzly?y, halklaryn karde?li?i, devrim ve sosyalizm yoludur. Ertan’yn tuttu?u ve yükseltti?i bayra?y devralmak ve daha da yükseklere kaldyrmak bugünün devrimcilerinin görevidir.

    

Ertan bugün sadece fiziksel olarak aramyzda yok fakat O’nun yansymalaryny defalarca ve defalarca görebiliriz. Atty?ymyz her sloganda O’nun sesi ok?ar kula?ymyzy. Ta?ydy?ymyz her pankartta O’nun sülieti belirir. Basty?ymyz her bilidiride O’nun dü?üncesinin kokusunu duyaryz. Yükseltti?imiz kyzyl bayraklarymyzdan O’nun umudunun rüzgarlary yayylyr; gökleri yyrtan sykyly yumruklarymyz Ertan’yn heyecanla atan yüre?idir. Sloganlarymyzyn duyuldu?u her yere O’nun inancy ve umudu dokunur. Egemenleri titreten her haykyry?ymyzdan; karanly?y parçalayan tyrnaklarymyzdan ve y?y?y hiç sönmeyecek gözlerimizden Ertan’yn devrimcili?i ve aydynly?y fy?kyryr. 

    

Ertan bugün kitap sayfalarymyzyn arasyndan, ?iirlerimizin mysralaryndan, türkülerimizin ezgilerinden çykar kar?ymyza. Ertan’a bugün sokaklarda rastlaryz. Gittikçe kalabalykla?yr. Sokaklardan ta?ar, meydanlara akar.

   

Ertan bugün yeniden kurulacak bir ülkenin ady; ba?ymsyz ve sosyalist bir Kybrys’yn habercidir.

   

Yolumuz Ertanlaryn açty?y yoldur.

   

Ba?ymsyz Kybrys Bütün Halklar Karde?tir!           

 

  

    

Ardyndan ise saat 20:00’da KTÖS’ün Lefko?a Ça?layan’da bulunan lokalinde Halk-Der ile ilgili bir video gösterimi gerçekle?tirildi. Halk-Der’in tarihi ile ilgili olarak Baraka kültür Merkezi’nin yürüttü?ü bir belgesel projesinin 55 dakikalyk demosunu içeren gösterim oldukça duygusal ve co?kulu geçti. Gösterimin ardyndan, katylymcylarla Halk-Der’in mücadelesi ve bu mücadelenin daha kapsamly bir belgesel haline dönü?türülmesi konusunda fikir aly?veri?inde bulunuldu.

    

   

Halk-Der, bir gençlik örgütlenmesi olarak olu?masyna ra?men; faaliyette oldu?u dönem boyunca Kybrysly Türk halkynyn her pratik sorununda taraf olmu? devrimci bir örgütlenmedir ve onurlu mücadelesi ile bugünün devrimcilerine hala ilham vermektedir. Halk-Der gerek ortaya koydu?u çok yönlü pratik gerekse de ülkemiz devrimci hareketi için bir temel te?kil edecek denli zengin teorik açylymlary ile bugün için hala önem ifade etmektedir. Ülkemizin devrimcileri ve halkynyn yanynda sava?mak iste?ini içinde duyan gençleri için Halk-Der ady hala; tekkeci, ?abloncu anlayy?lara kar?y devrimci alternatifin adydyr.