TC ELÇYLY?Y ÖNÜNDE ?OK EYLEM

 Baraka Kültür Merkezi, Yasemin Hareketi ve Barikat gazetesi ak?am üzeri Türkiye Cumhuriyeti Elçili?i önünde 27 Ocak 2011’de ?ok bir eylem gerçekle?tirdi.

Eylemciler Toplumsal Varolu? Mitingi ady verilen 28 Ocak 2011’de gerçekle?tirilecek büyük eylem öncesinde esas mücadelenin ‘TC i?galine ve grantörlere kar?y ba?ymsylyk mücadelesi’ verilmesi gerekti?ini ifade ederek pankartlarla TC elçili?inin önünde toplandylar.

  ‘Ankara Elini Yakamyzdan Çek’, ‘Ba?ymsyz Kybrys Bütün Halklar Karde?tir’ ve ‘Kurtaryldyk My? Has***tir…’ yazyly panklartlarla elçili?in önünde toplanan 30’a yakyn ki?i sloganlar atarak dayatma paketleri  ve TC’nin Kybrys’yn kuzeyindeki varly?yny protesto ettiler.

 

 Eylemciler, Bu memleket bizim biz  yönetelim, Ankara elini yakamyzdan çek, Ba?ymsyz Kybrys bütün halklar karde?tir, vardyk varyz varolaca?yz, direne direne kazanaca?yz, i?galciler hesap verecek, ay?e evine dön ve son son son i?gallere son ?eklinde slogan attylar.

 

Polis müdahale etmek istedi

Polis görevlileri eylem ba?lamadan önce güvenlik tedbiri almady. Eylem ba?ladyktan sonra Elçili?in önüne gelen polis görevlileri eylemcilerin da?ylmasyny istedi.

Protestocular eylemi anayasal haklaryny kullanarak gerçekle?tirdiklerini söyleyerek slogan atmaya devam ettiler.   Polis eylemcilerin da?ylmasy konusunda ysrarcy olmady.

Eylemciler adyna konu?an Munür Rahvancyo?lu ?iddete dayanmadan ve silahsyz eylem yapmanyn anayasal bir hak oldu?unu belirterek “her an her yerde eylem yapabiliriz”?eklinde konu?tu. Rahvancyo?lu Kybrys’ta misafir olarak bulunanlaryn haddini bilmesi gerekti?ini söyleyerek ?öyle konu?tu: “Bu memleket bizimdir. Bizlerin bu memleketin her yerinde eylem yapma özgürlü?ü vardyr. Bu ülkede misafir olarak bulunanlar hattini bilsin. Bu memleket bizimdir, biz yönetece?iz”