ODTÜ KAMPÜSÜ’NDE BARAKA TYYATRO VE KOROSUNA ÇYRKYN SALDIRI

 

    

Basyna da yansydy?y gibi, ODTÜ Tiyatro Toplulu?u’nun katkylaryyla düzenlenen Dünya Tiyatro Günü etkinliklerine, Baraka Kültür Merkezi Korosu ve Tiyatro Ekibi olarak davet edilmi?tik. Bu çerçevede, 28 Mart Saly ak?amy, müzik ve tiyatro etkinliklerimizi sergilemek üzere ODTÜ Kampüsü’ndeki Büyük Salon’da yerimizi aldyk.

     

Ancak etkinli?imizin ba?lamasyndan kysa bir süre sonra, bazy izleyiciler gürültülü bir ?ekilde salonu terkettiler. Biz, tepki amaçly yapyldy?yny anlady?ymyz bu saygysyzca harekete cevap vermeyip ?arkylarymyzy söylemeye devam ettik. Koromuzun programy tamamlanyp oyunumuz için hazyrlyk yapmaktayken, dy?aryda biriken bir grup, tehditkar ifadeler kullanarak Kampüs’ü terk etmemizi istediklerini belirtti. Sebebini ö?renmeye çaly?ty?ymyz syrada, bizleri oraya davet etmi? bulunan Kültür Y?leri Müdürü, güvenli?imizi sa?layamayacaklary gerekçesiyle oyunumuzu oynamamamyzy söyledi. Do?ru bulmasak da, davet eden kurum davetinden vaz geçti?ine göre gidebilece?imizi belirtip olayyn nedenini ysrarla sorduk. Bunun üzerine OTDÜ Genel Sekreteri, agresif bir tavyrla, afi?imizde kullandy?ymyz “Omorfo” Kampüsü ifadesini sorgulamaya ba?lady. Dy?aryda birikip sloganlar atan ve Ystiklal Mar?y söyleyen ki?ilerin yaratty?y terör ortamynda bu tarz bir “Omorfo” mu “Güzelyurt” mu tarty?masyna giremeyece?imizi, bizi davet eden kurum olarak, Kampüs’ü güvenli bir ?ekilde terk etmemizi sa?lamakla yükümlü olduklaryny kendilerine anlattyk. Ayryca üzerinde “Omorfo” yazan afi?lerin, ODTÜ Kültür Y?leri Dairesi tarafyndan tüm Kampüs’e asyldy?yny, bu ana kadar sorgulanmayan konunun ?imdi gündeme gelmesinin ilginç oldu?unu belirttik.

      

Ardyndan, seyircilerden, oyunumuzu oynayamady?ymyz için özür dileyerek sahneyi terk ettik. Kampüs’ten çykmaya çaly?yrken, Türkiye Cumhuriyeti bayraklary sallayan bazy ki?ilerin bize saldyrganca davranmasyna, ta? atmasyna ve arabalarymyza tükürmesine, syrf olay daha fazla büyüyüp masum ki?iler zarar görmesin diye kar?ylyk vermedik. Ancak Dünya Tiyatro Günü dolayysyyla gerçekle?tirilen bir kültür-sanat etkinli?inde ya?anan bu çirkin olayy ve ODTÜ yönetiminin misafirlerini kovar hale geldi?i tarafly tutumunu, kamuoyuyla payla?ma sorumlulu?unu hissettik.

    

Bir üniversite, öncelikle bilim yuvasydyr. Özellikle de ODTÜ gibi Türkiye gençlik mücadelelerinde tarihe geçmi? bir kurumun, para ve kar odakly piyasa manty?yyla, “Mü?teri velinimetimizdir” anlayy?yyla, bilime, sanata ve kültüre tahammülsüzce yakla?masy, paranyn, üniversiteleri ne hale getirdi?inin yspatydyr.

      

Baraka Kültür Merkezi olarak, ilerici, özgürlükçü ve bary?çy tavrymyzdan hiçbir zaman taviz vermeyece?imizi, gerici bir gürüha teslim olan ODTÜ yönetimini kynady?ymyzy, sanatyn her türlü zorlu?u a?ty?yny ve a?aca?yny tüm kararlyly?ymyzla vurgularyz.

      

Baraka Kültür Merkezi (a)

    Nazen ?ansal