SORUN MEKAN SORUNU DE?YLDYR

SORUN MEKAN SORUNU DE?YLDYR

Kültürel Duru? Tercihidir

  

  

“yenilik sözcü?ünün ifade etti?i bir?ey varsa,

 

o da biçim de?i?tirip gizleme de?il, a?madyr”

 

Raoul Vaneigem

 

Gençler Yçin Hayat Bilgisi El Kitaby, Ayrynty Yayynlary

 

    

Irak üzerinde sava? senaryolary, Brezilya’da Y?çi Partisi iktidary, Venezuella’da kar?y devrim, Kolombiya’da iç sava?, Küba’da abluka, Amerika Birle?ik Devletleri’nde  tarihin gördü?ü en büyük kültürel taarruz, Filistin’de direni? ve dünyanyn her kö?esinde alternatif küreselle?me arayy?lary ile birlikte sermayenin küreselle?mesine ba?kaldyry…

  

Kybrys, koca dünyamyzda umudumuzu ekti?imiz, hayallerimizi büyüttü?ümüz, aya?ymyzy basyp elimizi dünyaya uzatmaya çaly?ty?ymyz vatanymyz. Ve bizler, Ya?amak, kültürel bir varolu? ?eklidir. Farkly ya?amlar, farkly kültürlerden beslenir. ‘Ba?ka bir Dünya Mümkün’ dendi?i zaman, bu ‘Ba?ka Bir Kültürel Seçenek Mümkün’ de demektir.  diyerek sizlere merhaba diyen, gelece?i yaratyrken bugünün ihmal edilemeyece?ini, alternatif toplumsal örgütlenmenin ancak ve ancak alternatif kültürel duru?la gerçek kylynabilece?ini savlayan, bunu adamyzda gerçekle?tirebilmenin yollaryny arama tercihinde bulunarak Baraka Kültür Merkezi çatysy altynda farkly bir ya?amy, farkly bir Kybrys’y, farkly bir dünyayy kurgulamanyn kültürel izini sürmeye çaly?an bizler, çaly?ma mekanymyzy bo?altarak kendimize farkly bir çaly?ma mekany aramak zorunda kaldy?ymyzy üzülerek bildiriyoruz.

  

Baraka Kültür Merkezi, bir merkez olmaktan çok ‘Ba?ka Bir Kültür Mümkün’ diyenlerin; alternatif kültürel duru?larynyn bulu?ma noktasy olmayy hedeflemektedir.” demi?tik. Bugün, yukarda sözünü etti?imiz karary aly? nedenlerimizi sizlere anlatmak, bizim “alternatif kültürel duru?” derken kastetti?imiz sorumlulu?un gere?idir.

  

Ayrylyk üzerinden dedikodu üretmek ve kendine bir kar?yt yaratarak onun dü?manly?y üzerinden alternatif bir ya?amy örmek mümkün de?ildir. Ortak noktalar olabildi?ince de?erlendirilmeli ve birlikte i? yapabilmenin ko?ullary bu temelde zorlanmalydyr ancak bunun mümkün kylynamady?y ko?ullarda veya tercih durumlarynda; farklylyklar kar?ytyn üzerinden kendini tanymlamanyn aracy olarak kullanylmamalydyr. Aksine, farklylyk; yeniyi yaratmanyn, olageleni de?i?tirmenin ve bilinmeyene yelken açmanyn fyrsatyny sunan bir araçtyr. Farklylyk, kar?ytyny ve kendini anlamanyn, ya?amyny ve tarzyny zenginle?tirmenin bir aracy olarak kullanylamazsa kysyrla?tyrycy, kendini tekrarlayycy ve sürekli geçmi?teki bir ana gönderme yaparak yaratycyly?y engelleyici bir hapishane haline gelir.

    

Tam da bu noktada ya?am ile diyalog kurma tercihlerini, toplumsal ya?amy sosyal temelde ve kültürel bir zenginlikle örme iradesini ve bu noktada olu?an yol ayrymlaryny bireyler ile açyklamaya çaly?mak; her anlamy ile gerici, yaratycylyktan uzak ve ya?am felsefesi olarak kabul edilemez bir ifade tarzydyr. Tarihte bireyin rolü yadsynamasa da, bu bireyler üzerinden tarihi açyklamak ?eklinde de?il, tarih üzerinden bireyi tanymlamak noktasynda mümkün olabilir. Tarih dedi?imiz ?eyinse synyflaryn tarihi oldu?u sanyryz uzunca bir süreden beridir bilinmektedir.

    

Öyleyse denilebilir ki; sadece ve sadece kendisi birilerinin sözünden çykamayanlar, ba?kalarynynyn davrany?laryny sosyal, kültürel ve ideolojik tercihler yerine bireyler üzerinden açyklamaya çaly?abilir. Ki böyle bir görü?, görü? olarak bile kayda alynamaz.

  

Ary Apartmany Zemin Kat’ta bulunan mekanynymyzda geçirdi?imiz 7 ay sonunda ve bu sürenin yarysyndan fazlasynda ya?ady?ymyz süreçle birlikte gördük ki; bizlerin “alternatif kültürel duru?”, “farkly bir kültürel tercih” derken kastetti?imiz ?ey ile bazy arkada?larymyzyn  bundan anlady?y ?ey tamen farkly hatta uzla?mazdyr.

    

Bu farklylyk, bir olumlulu?a dönü?türülebilir miydi? Yaratycyly?y tetikleyen bir araç olarak algylanabilir miydi?

  

Herkesin evet dedi?i bir karary, tarty?ylarak alynmy? ve birlikte uygulanmasy gereken bir karary uygulamamak, uygulatmamak ve tersini hayata geçirerek dayatmak, sonra da dönüp bu prati?i bin dereden su getirip bireylerin sözleri, el hareketleri ve gülü?leri üzerinden me?ru kylmaya çaly?arak aklamak, “böyle dü?üyorum ama ?öyle yapyyorum çünkü” üzerinden ya?am örmek tek kelime ile komiktir. Dü?ündü?ü gibi ya?ama tercihi ortaya koyamayan, aldy?y karary uygulama iradesi gösteremeyen, söylediklerinin arkasynda duramayan, verdi?i sözü ya?ama geçirmeyen bir pratik, ne ile ifade edilirise edilsin, dürüstlük tanymynyn içerisine sokulamaz. Ve bu noktada farklyly?y olumlulu?a dönü?türme ?ansy yoktur.

  

Sorun mekan sorunu de?ildir. ‘Alternatif Kültürel Duru?’ arzumuzu somut kylabilmenin bir aracy olarak kurgulady?ymyz Baraka Kültür Merkezi elbetteki bir mekana ihtiyaç duymaktadyr. Ve yeni bir mekan yaratmak yolunda çaly?malarymyz da devam etmektedir. Ancak, bu çabamyzy eski meakanymyzda sürdürmeme tercihini ortaya koyu? nedenimiz; ideolojik, felsefi ve günlük-pratik farklylyklarymyzyn “mekan kavgasy” görünümü kazanarak burjuva çerçevede anla?ylabilmesi olasyly?yny göze almak istememezidir.

  

Özgürlükçü anlayy?ymyz gere?i, tüm gençlik örgütlerine ?unu bildirmek isteriz ki; bir arada bulunmamyzyn tüm imkanlaryny kaybetti?imiz eski yol arakada?larymyzyn da kendi pratiklerini üretmelerini tüm içtenli?imizle arzulamaktayyz. Bu sebeple burjuva anlamda tüm boyutlary ile bize ait olan ve kendilerinin ifadesi ile “özel mülkiyetimizde” bulunan bu mekandan hiçbir hak talep etmeden kendileri adyna feragat ediyoruz. Bu zorunlulu?umuz de?il tercihimizdir. “Farkly” derken ne  kastetti?imiz sadece bu prati?imize bakarak bile anla?ylabilir. Yeterki görmek isteyen bir göz baksyn…

    

Tüm bu söylemimizle geçmi?i reddederek syfyrdan ba?lama ve bizden önceki ve bizimle devam eden süreçleri yok sayma gibi bir manty?ymyzyn olmady?yny, aksine hatasy ile sevaby ile (hatta biz istemesek bile) bunun bizim bir parçamyz oldu?unu bildi?imizin altyny çizmek isteriz. Ancak geçmi?e sahip çykarken yeniyi yaratma çabasy, geçmi?in üstünü örtüp gizlemekten de?il, deneyimlerden ders çykaryp hatalary kabul etmekten ve bu temelde geçmi?i a?maya çaly?maktan geçer. O halde diyoruz ki: sorun mekan sorunu de?ildir, sorun bireysel uyu?mazlyk sorunu de?ildir. Sorun, toplumu kavrama, kültürel duru?u örme ve politik kültür farklyly?y sorunudur.

  

Biliyoruz ki; hergün medya tarafyndan ?i?irilen magazin meraky ve rekabetçi arzu; kimin kime ne söyledi?i, faklylyklaryn neler oldu?u üzerinden tatmin beklemektedir. Ancak horoz dö?ü?çülerini tatmin edecek bir söylem ne yazyk ki ya?am felsefemiz gere?i mümkün de?ildir.

  

Farklyly?ymyzyn nasyl bir farklylyk oldu?u metnimiz içerisinde bulunmaktadyr. Ve pratikte de görülecektir. Umaryz ki zaman bu iddialy sözümüzü gerçek kylabilabilme çabamyzy sonuçsuz byrakmaz. Tüm varly?ymyzy üzerine temellendirdi?imiz projemizi toplumsalla?tyrabilmek yolunda çabalarymyz sürecektir.

 

Bu temelde yeniden diyoruz ki; dünya yeni bir sürece girerken Kybrys bundan ba?ymsyz de?ildir. Dünya Sosyal Formunda reformcularla radikallerin farklylyklary her yyl biraz daha fazla netle?irken, muhalif olmak sadece muhalif olmaktan ibaret de?ildir. Ne geçmi?e çamur atyp gericilikle suçlamak ve neo-liberalizmin labirentlerine dalarak eme?in ve halklaryn mücadelesi ile taçlandyrylmy? kavramlary reddetmek mümkündür ne de geçmi? tarza çakylyp kalarak de?i?en süreçleri ve küresel direni? imkanlaryny görmezden gelmek…

O halde “Ba?ka Bir Dünya Mümkündür”. Bunun için, gelecek özgürlüktedir. Özgürlükse ?imdi kurgulanmalydyr. Kurgulandy?y oranda gerçek kylynmaly, günlük prati?e uyarlanmalydyr. Özellikle belirtmek isteriz ki, ?imdi demek ?imdi demektir.

BARAKA KÜLTÜR MERKEZY

Ba?ka Bir Kültür Mümkün