KIBRIS’TA GENEL GREV VE EYLEM EMEKÇYLERYN BYRLY?Y BARYKATLARI DELDY!

KIBRIS’TA GENEL GREV VE EYLEM EMEKÇYLERYN BYRLY?Y BARYKATLARI DELDY!

    

Kybrys’yn kuzeyinde, genel grev ve miting düzenleyen emekçiler, Meclis ve TC Elçili?i’nin yer aldy?y caddeye barikat kuran polisle çaty?ty. Barikatyn a?ylmasy üzerine Meclis ve Elçilik önünde co?kulu bir eylem gerçekle?tirildi.

 

    

    

27 sendika, Meclis’in gündeminde bulunan ve “Göç Yasasy”, “Sendikasyzlyk Yasasy” gibi isimlerle anylan “Kamu Çaly?anlarynyn Aylyk Maa?, Ücret ve Di?er Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasa Tasarysy”na kar?y, 28 Ekim Çar?amba günü genel grev ilan etmi? ve ayny gün saat 11.00’de Meclis önünde bir miting gerçekle?tirece?ini açyklamy?ty.

  

Söz konusu Yasa, bilinçli politikalarla üretimden koparylan Kybrysly Türk halkynyn tek dayanak noktasy olarak mücadele eden kamu çaly?anlarynyn ve sendikalaryn sonunu getirecek düzenlemeleri içinde baryndyrmakta. Bu Yasa’nyn geçmesi halinde maa?lar, Kybrys’taki hayat pahalyly?y dikkate alynmadan asgari ücrete indirilecek, çaly?anlaryn bayram ikramiyesi, kydem tazminaty gibi ek ödenekleri tamamen tarihe kary?acak ve sendikalar etkisizle?tirilerek toplu i? sözle?mesi gibi kazanymlar yok edilecek. Bu ko?ullarda Kybrys’ta ya?am ?ansy bulamayacak gençler, göç etmek zorunda kalacak, sermaye ise ucuz ve de?i?ken i?gücünü diledi?i gibi sömürebilecek.

    

TC’nin dayatmasy olan  “Kamu Çaly?anlarynyn Aylyk Maa?, Ücret ve Di?er Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasa Tasarysy”, sekiz ay kadar önce CTP-ÖRP Hükümeti döneminde de gündeme gelmi? ve yine grevlerle kar?ylanmy?ty.

    

Ö?retmen, memur, i?çi, doktor, hem?ire, akademisyen ve daha pek çok alanda örgütülü emekçilerden ve ö?rencilerden olu?an yakla?yk iki bin ki?ilik bir kitle, 10.30’dan itibaren Meclis’in arka soka?ynda toplanmaya ba?lady. KKTC Meclisi ile TC Elçili?i’nin ayny caddede olmasy sebebiyle, bir süredir Meclis önünde eylem yapylmasy engellenmeye çaly?ylyyor ve caddenin ba?yna polis barikaty kuruluyordu. Miting için toplanan kalabalyk, eylemlerini arka sokakta de?il Meclis önünde yapma kararlyly?y gösterince polisle eylemciler arasynda çaty?ma çykty. Az sayyda eylemci ile bir kaç polisin hafif yaralandy?y kysa süren çaty?manyn ardyndan eylemciler barikaty yararak co?ku içinde Meclis’in önüne yürüdüler. “Birilik, Mücadele, Dayany?ma”, “U?aklar dy?ary, halk iktidara”, “Hükümet istifa” gibi, sloganlarla meydany inleten emekçiler, “Söz, yetki, karar, iktidar halka”, “?eriatçy AKP, i?birlikçi UBP”, “Ankara elini yakamyzdan çek” haykyry?laryyla TC Elçili?i önüne yürüdüler. Bu esnada polisin engelleme çabalary ve bazy eylemcileri darp etmesi gibi hadiseler ya?ansa da kararly ve öfkeli kalabalyk Elçilik önünde slogan atmaya devam etti.  Ardyndan Meclis önünde gerçekle?tirilen mitingde sendikacylar ve ö?renci temsilcileri konu?malaryny yaptylar.  Bir saat süren miting sonrasynda kalabalyk olaysyz da?ylyrken, sendikacylar Göç Yasasy’na kar?y mücadelenin ve gervlerin devam edece?ini açyklady.

     

Emekçilerin ve ö?rencilerin ta?ydy?y “Türkiye Gepetto, Hükümet Pinokyo, Periler Nerede?”, “Hedef Belli: %50 Asimilasyon %50 Göç”, “Halk  Dü?many UBP’ye Geçit Yok” gibi yaftalar ve Elçilik duvaryna asylan “TC Kybrys Valili?i” yazyly pankart oldukça dikkat çekiciydi.