“Bu Abluka Da?ytylacak”

“Bu Abluka Da?ytylacak”

 

  

    

Meclis önündeki eylem nedeniyle polis, içlerinde ayny zamanda KTAMS üyesi olan 2 Baraka aktivistinin de bulundu?u 19 eylemciye dava okudu… Eylemcilerin suçu “polisi darp” ?eklinde açyklandy. Sendikalar polise sert tepki gösterdi, Lefko?a Polis Müdürlü?ü önünde eylem yapty: Bunun ady fa?izan basky, mücadeleye devam edece?iz, baskylar bizi yyldyramaz

  

Eyleme katylan Baraka, “Umutlaryn Ku?atylmasyn Bu Abluka Da?ytylacak” pankarty açarken, sendika temsilcileri “Ankara’nyn parasyna, Paketlerine ve U?aklaryna Hayyr” pankartynyn arkasynda yürüdüler.

    

SUÇLAMA: ‘POLYSY GÖREVYNDEN MEN VE DARP’… Kamu Çaly?anlarynyn Aylyk Maa? Ücret ve Di?er Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasa Tasarysy’na kar?y 28 Ekim Çar?amba günü düzenlenen mitingde, ‘Görevini yapan polisi engelleme ve tekmelemek suretiyle polisi darp etme’ suçlamalaryyla 19 ki?iye dava okundu.

    

– SENDYKALAR: “BUNUN ADI FA?YZAN BASKI… MÜCADELEYE DEVAM…” Dava okunmasy için polise ça?rylan 19 ki?i, bazy sendika temsilcileri ve üyeleri ile, ellerinde pankartlar ve sloganlarla Lefko?a Polis Müdürlü?ü önüne geldi. Sendika temsilcileri, olayy ‘yyldyrmaya yönelik fa?izan basky’ olarak nitelendirdi, ‘mücadeleye devam’ dedi.

    

Kamu Çaly?anlarynyn Aylyk Maa? Ücret ve Di?er Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasa Tasarysy’na kar?y 28 Ekim Çar?amba günü düzenlenen mitingde, ‘Görevini yapan polisi engellemek ve tekmelemek suretiyle polisi darp etme’ suçlamalaryyla, içlerinde ayny zamanda KTAMS üyesi olan 2 Baraka aktivistinin de bulundu?u 19 eylemciye dava okundu.

 

  

Önce KTÖS’te toplanarak basyn açyklamasy düzenleyen KTÖS Genel Sekreteri ?ener Elcil ve KTAMS Genel Ba?kany Ahmet Kaptan ve bazy sendika temsilcileri, 28 Ekim Çar?amba günü Kamu Çaly?anlarynyn Aylyk Maa? Ücret ve Di?er Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasa Tasarysy’na kar?y yapylan mitinge katylan 19 ki?iyi tek tek arayarak ?ubeye davet etti?ini belirtti.

  

Basyn toplantysyna avukatlary Uygar Kalmaz ile katylan sendikacylar, 19 ki?i ile ba?lantyya geçerek polis merkezine gitmelerini isteyen polisleri sendikaya ça?yrdy. Polisin sendikaya gelmemesi nedeniyle sendikacylar, basyn toplantysynyn ardyndan toplu olarak polise gitti.

    

Müdürlük önünde de ‘önlem’, eylemciler tek tek içeriye alyndy…

 

  

Dava okunmasy için polise ça?rylan 19 ki?i, KTÖS, KTAMS, KTOEÖS, Güç-Sen, El-Sen, BES, Türk-Sen, Ça?-Sen, YKP, KSP ve Baraka temsilcileri ellerinde pankartlar ve sloganlarla Lefko?a Polis Müdürlü?ü önüne geldi. Polis, müdürlük önünde de geni? güvenlik önlemi aldy, ne sendikacylar, ne de basyn mensuplary içeriye alyndy.

  

Dava okunmasy için davet edilen 19 ki?inin ismi tek tek okunarak içeriye alynyrken, dy?aryda kalanlar da ‘Polis Devleti istemiyoruz’, ‘Y?gallere son’, ‘Ankara elini yakamyzdan çek’, ‘Direne direne kazanaca?yz’ sloganlary atty.

  

Haklaryna getirilen davalary kabul etmeyen 19 ki?i ve beraberlerindeki sendikacylar daha sonra Polis Müdürlü?ü önünden sessizce ayryldy.

    

Dava okunan 19 ki?i

  

Polis’in ‘Görevini yapan polisi engelleme ve tekmelemek suretiyle polisi darp etme’ suçlamasyyla dava okudu?u 19 ki?i listesinde ?u isimler var: Münür Rahvancyo?lu (KTAMS, Baraka), Cenk Gürça? (KTÖS), Ylk?en Varo?lu (KTÖS), Gökhan Özkan (BES), Hasan Belen (KTÖS), Devrim Barçyn (KTAMS), Mustafa Özhür (KTÖS), Yusuf Alkym (KSP), Murat Kanatly (YKP), Mustafa ?evki Yolda?, Varol Öztu? (KTÖS), Kubilay Özkyraç (ELSEN), Kazym Denizci (Afrika Gazetesi), Burak Mavi? (KTÖS), Salih Uyguro?lu (ÇA?-SEN, YKP)), Serman Yi?it (KTAMS), Aziz Güven (KTAMS, Baraka), Erdinç Selasiye (YKP), Güven Varo?lu (KTÖS).

    

KTÖS:“Sendikalary yyldyrmaya yönelik fa?izan basky”

  

KTÖS Genel Sekreteri ?ener Elcil, basyn toplantysynda yapty?y konu?mada, Çar?amba günü “dayatma yasa tasarysy” ile ilgili eylem yaptyklaryny hatyrlatarak, “Bu eylem ve miting esnasynda  bazy olaylar ya?andy ve polis bugün bazy arkada?larymyza bu olaylarla ilgili dava okumak için ça?ryda bulundu” dedi.

  

Polisleri sendikaya davet ettiklerini ancak polisin ysrarla polis merkezine gidilmesini istedi?ini belirten Elcil, bundan kaçmayacaklaryny, hukukun üstünlü?üne ve yasalaryn önünde herkesin e?it oldu?una inandyklaryny söyledi.

  

Yaptyklary bütün eylemlerin yasalar çerçevesinde olmasyna ve demokratik kurallar içerisinde olmasyna her zaman önem verdiklerini vurgulayan Elcil, “Bugün yapylanyn çaly?anlary yyldyrmaya ve sendikalary yypratmaya yönelik fa?izan basky oldu?unu söylersek yalan olmaz” dedi.

    “Rejimin sivil temsilcileri Ba?bakan ve Maliye Bakany…”

Ba?bakan Dervi? Ero?lu ve Maliye Bakany Ersin Tatar’y sendikalary küçümseyen açyklamalar yapmakla suçlayan Elcil, greve katylanlaryn sayysyny 1600 olarak açyklayan Maliye Bakany’nyn, sayy saymayy bilmedi?ini ileri sürdü.

  

Polisin de dava okuyarak baskyya yöneldi?ini ve bunlaryn tümünün statükonun yerinde durdu?unun göstergesi oldu?unu iddia eden Elcil, yapylan eylemin demokratik kurallar çerçevesinde oldu?unu; fakat polis ve hükümetin, TC Lefko?a Büyükelçili?i’nden aldy?y talimatlary uygulayan bir mekanizma oldu?unu öne sürdü.

  

Elcil, “Bunlarla mücadele etmeye devam edece?iz. Biz geri adym atmadyk ve atmyyoruz ve atmayaca?yz. Kybrysly Türklerin bu ülkede sonsuza kadar devamy için elimizden gelen her ?eyi yerine getirece?iz” dedi.

     

KTAMS: “Hesap vermesi gerekenler, aldy?y talimatlara uyanlar…”

    

KTAMS Genel Ba?kany Ahmet Kaptan da, konu?masynda, “Birileri zannediyorlarsa ki fa?izan tutumlar ve baskylarla Kybrys Türkü’nün kaderiyle oynayabilecekler, büyük bir yanylgy içindedirler” dedi.

  

“Tarih hocasyndan ders alynarak Kybrys Türkü’nün tarihinin ö?renilmesini” isteyen Kaptan, Kybrys Türkü’nün tarihin hiçbir evresinde hiçbir baskyya boyun e?medi?ini söyledi.

  

28 Ekim’de yaptyklary eylemin “kendilerine yapylan hakaretlere boyun e?en hükümete ve emri veren mercile kar?y yapylan” bir hareket oldu?unu savunan Kaptan, bunun tekrary halinde daha fazla eylem yapacaklaryny söyledi.

    

Hükümetin silkinmesini ve kendi halkyna ve çaly?anyna dönmesini isteyen Kaptan, hukuk devletine inandyklary için polisin ça?rysyna uyacaklaryny; suçlary reddettiklerini, kabul etmediklerini, hiçbir olayla ba?lantylarynyn olmady?yny söyledi.

  

“Hesap vermesi gerekenin aldy?y talimatlara uyanlar oldu?unu” iddia eden Kaptan, kendilerinin verilemeyecek hesaby olmady?yny kaydetti.

   

(haber hazyrlanyrken Yenidüzen Gazetesi’nden yararlanylmy?tyr)

28 Ekim 2009 Mitingi

  

Baraka’nyn bildirisi