“MEDYADA CYNSYYETÇYLY?E HAYIR” EYLEMY YAPILDI

    

YKP-Fem, Baraka Kültür Merkezi ve POST Ara?tyrma Enstütüsü, 7 Aralyk Saly günü Yenidüzen Gazetesi önünde bir eylem yaparak, gazetenin Pazar ekinde Mert Özda? tarafyndan yayynlanan “Ya?anmy? Bir Hayat Hikayesi” adly gece kulüpleriyle ilgili yazy dizisini protesto etti.

                        

 Eylemde “Medyada Cinsiyetçili?e Hayyr”, “Köleli?i Normalle?tirme” ve “Yenidüzen Senden Beklemezdik” gibi pankartlar tutuldu. Bu eylemi Yenidüzen önünde yapsalar da tüm medyanyn cinsiyetçi haber ve yazylar yayynlady?yna, magazin ady altynda kadyn bedenini te?hir etti?ine dikkat çeken eylemciler, di?er gazeteleri de uyardyrlar. Eylemdeki polis sayysynyn fazlaly?y ve polislerden birinin eylemcilere “Gece kulüpleri kapanyrsa size tecavüz edecekler” demesi dikkat çekiciydi.

                              

Basyn açyklamasynyn okunmasynyn ardyndan Yenidüzen Gazetesi  yetkililerinden Cenk Mutluyakaly’nyn odasyna davet edilen eylemciler, burada gazete yetkilileriyle bir süre sohbet ederek fikir aly? veri?inde bulundular.

                  

Eylemde okunan basyn açyklamasynyn tam metni ise ?öyle:

                    

De?erli basyn emekçileri de?erli halkymyz,

                         

Bugün burada Yenidüzen Gazetesi’nin Pazar ekinde, Mert Özda? imzasyyla iki haftadyr yayynlanmakta olan “Ya?anmy? Bir Hayat Hikayesi” adly yazy dizisini protesto etmek için toplandyk.

                          

Ylk yayynlandy?y günden bu yana, Mert Özda?’a ve Yenidüzen yetkililerine yapty?ymyz ele?tiriler ve yazy dizisini durdurma önerimiz dikkate alynmamy? ve yazy yayynlanmaya devam etmi?tir. Kendilerine yazdy?ymyz mektupta da ifade etti?imiz gibi; Gece kulüplerinde ya?anan insan haklary ihlalleri ile ilgli haber ve yazylaryn yayynlanmasy, kamuoyunun ve özellikle de devlet yetkililerinin dikkatinin bu yöne çekilmesi, hükümet üzerinde bir basky olu?turmak adyna elbette faydaly ve gereklidir. Ancak bu gibi haber ve yazylaryn, magazin formatynda, özendirici, gece kulüplerindeki kadynlaryn kölelik ko?ullaryny görmezden gelen ve kadyn eti alynyp satylmasyny me?rula?tyracak bir üslupla yazylmasy, en az gece kulüplerinde ya?ananlar kadar insanlyk dy?ydyr. Mert Özda?’yn söz konusu yazysy, “gazeteci sorumlulu?uyla gerçekleri anlatma” süsü verilmeye çaly?ylsa da erkek egemen histerileri ky?kyrtan ve sadece gece kulübündeki kadynlary de?il tümüyle kadyn bedenini a?a?ylayan bir yazydyr.

                                          

Ayryca ropörtaj gibi gösterilen bu metin, uzunca bir süreden beri internet ortamynda dola?an, gerçek olup olmady?y dahi ?aibeli olan, dolayysyyla da hiçbir ?ekilde haber de?eri ta?ymayan bir metindir. Böylesi bir metnin, yazy dizisi ?ekline sokulup ilgili ki?iyle ropörtaj yapylmy? gibi yayynlanmasy, okuyuculary aldatmak anlamyna gelir ve gazetecilik eti?iyle de ba?da?maz.

                       

Söz konusu yazy, Mert Özda?’yn gece kulüpleri hakkyndaki ilk cinsiyetçi yazysy de?ildir. 25 A?ustos 2010 tarihli Yenidüzen gazetesinde yayynlanan “Fuhu? ve 300 bin Erkek”  ba?lykly, bilimsel dayanaktan mahrum yazyda, gece kulüpleri kapatyly?y takdirde tecavüzlerin artaca?y öne sürülmekte, dolayly olarak yrkçy bir ?ekilde yabancy kadynlaryn kölele?tirilmesi me?rula?tyrylmaktaydy.

                       

Mert Özda? ve Yenidüzen Gazetesi, gece kulüplerine kar?y ise bunu açykça ortaya koymaly ve yayynlaryny bu do?rultuda yapmalydyr. Yok e?er gece kulüplerinin devamyndan yana ise bunu da açykça belirtmeli ve takdiri ya da tepkiyi okuyuculara byrakmalydyr.

                        

Evrensel haber eti?i ilkelerine, eme?in de?erine ve toplumsal cinsiyet e?itli?ine vurgu yapan böylesi bir gazetenin, hakly ele?tirilerimizi yapycy yönde de?erlendirmesini ve yayynlaryna bu do?rultuda devam etmesini umuyoruz. Ayryca cinsiyetçi ve yrkçy söylemin ifade özgürlü?ü örtüsüyle kapatylamayaca?yny da hatyrlatyyor, ifade özgürlü?ünün belirli cinsel kimlik ve etnik kökene kar?y ho?görüsüzlük içermedi?i sürece kulanabilece?ini vurguluyoruz.

                        

 Bugün ele?tirilerimizi Yenidüzen Gazetesi’ne yöneltmi? olsak da neredeyse her gazete ve televizyon kanalynda toplumsal cinsiyet e?itli?ine aykyry yayynlar yapylmakta, magazin sayfalarynda kadyn bedeni bir meta gibi te?hir edilmektedir. Bu protestomuzla di?er medya kurulu?laryny da uyaryyor ve cinsiyetçi, erkek egemen, kadynlary a?a?ylayan yayynlar yapmalary halinde kendilerini de protesto edece?imizi bildiriyoruz.

                      

YKP-Fem, POST Ara?tyrma Enstitüsü, Baraka Kültür Merkezi

                   Yenidüzen Gazetesi’ne gönderilen açyk mektup