HO?ÇAKAL KAMYL AMCA!

    

 Eski sendikacy, Kybrysly Türk ve Rumlaryn karde?li?i, i?çi synyflarynyn birli?i ve birle?ik bir Kybrys için hayatyny mücadeleye adayan Kamil Tuncel 11 Aralyk 2010 tarihinde dostlary ve yolda?lary tarafyndan son yolculu?una u?urlady. Lefko?a Mezarly?y’nda gerçekle?tirilen cenaze törenine genç ku?aklardan eski ku?aklara kadar onlarca insan katyldy.

   

Cenaze töreninde çe?itli sendika, dernek ve siyasi parti üyeleri de yer aldy. Güney’den PEO Genel Sekteri ve ayryca da Kamil Tuncel’in mücadele arkada?laryndan olan Pambis Kiritsis’in yany syra Rum tarafyndan ve yurt dy?yndan gelen birçok insan da Kamil Tuncel’i son yolculu?unda yalnyz byrakmady. Dev-Y?’e ba?ly Devrimci Genel Y? Sendikasy Ba?kany Hasan Felek ve PEO Genel Sekreteri Pambis Kiritsis Kamil Tuncel’in mezary ba?ynda bir konu?ma gerçekle?tirdi.

     

Hasan Felek: “Ho?çakal yi?it adam. Ho?çakal i?çilerin babasy”

    

Devrimci Genel Y? Sendikasy Ba?kany Hasan Felek, Kamil Tuncel’in mezary ba?ynda yapty?y konu?mada Tuncel’in mücadeleci yönüne vurgu yaparak ?unlary ifade etti, “Mücadele arkada?lary, Dervi? Ali Kavazo?lu, Fazyl Önder, Ahmet Yahya, Muzaffer Gürkan ve Kostas Mi?aulis fa?izmin kurbany olmu?tur. Onlary anyyoruz. Sizlerin yakty?y me?aleyi ?erefle ve onurla ta?yyaca?yz. Ho?çakal yi?it adam, Ho?çakal i?çilerin babasy.”

   

Devrimci Genel Y? Sendikasy Ba?kany Hasan Felek’in, Kamil Tuncel’in mezary ba?ynda yapty?y konu?ma:

   

“Kamil amcamyzy trafik terörüne kurban verdik. Ynsanlyk suçu olan trafik terörünü bir kez daha lanetliyoruz. Kamil Tuncel Kybrys’ta i?çilerin birli?ini ve ortak vatany savunan bir sendikacyydy. 1941’de Kybrysly Türk ve Rum i?çilerle örgütlenerek ortak dü?mana kar?y sava?my?tyr. ?ovenizme ve milliyetçili?e kar?y çykmy?tyr. Birle?ik bir Kybrys’y savunarak adanyn bölünmesine kar?y çykmy?tyr. Mücadele arkada?lary, Dervi? Ali Kavazo?lu, Fazyl Önder, Ahmet Yahya, Muzaffer Gürkan ve Kostas Mi?aulis fa?izmin kurbany olmu?tur. Onlary anyyoruz. Sizlerin yakty?y me?aleyi ?erefle ve onurla ta?yyaca?yz. Ho?çakal yi?it adam, Ho?çakal i?çilerin babasy. Dü?üncelerin ve ideallerin, genç ku?aklaryn mücadelesine y?yk tutacak.”

     

Pambis Giritsis: “Hayatyny mücadeleye adamy?ty”

   

PEO Genel Sekreteri Pambis Giritsis ise Kamil Tuncel’in hayatyny birle?ik bir Kybrys ve Rum ve Türk i?çilerin ortak mücadelesine adady?ynyn altynyn çizerek ?öyle konu?tu, “Onun u?runa mücadele etti?i de?erler için mücadeleye devam edece?iz. Rahat git. Arkanda i?çi synyfynyn refahy ve vatanyn gelece?i için mücadele edecek birçok Kamiller byraktyn. Güle güle!”

     

PEO Genel Sekreteri Pambis Giritsis’in Kamil Tuncel’in mezary ba?ynda ?unlary söyledi:

    

“Yolda?ymyz dostumuz Kamilin ölümünü duydu?umuzda içimiz parçalandy. Kamil bizim için bir semboldü. Örnek bir insan, sendikacyydy. Tüm ya?amy boyunca iki olgu hakkynda tela?landy. Birincisi i?çi synyfynyn toplumsal olarak zayyf ve yoksul olmasyydy. Ykincisi ise vatany Kybrys için! Tüm ya?amyny bu iki olgu u?runa mücadeleye adady. Hiçbir zaman boyun e?medi, teslim olmady. Buraya ona ho?çakal demek için geldik. Onun u?runa mücadele etti?i de?erler için mücadeleye devam edece?iz. Rahat git. Arkanda i?çi synyfynyn refahy ve vatanyn gelece?i için mücadele edecek birçok Kamiller byraktyn. Güle güle!” 

      

 Kamil Tuncel’in mezarynyn ba?yna, Baraka Kültür Merkezi aktivisti, ayryca da Kamil Tuncel’in çaly?ma arkada?y olan Besim Baysal kyzyl bayrak dikti

   

   

   

   

   

   

  

  

   

   

    

 Kamil Tuncel’i AKEL ve PEO’dan yolda?lary son yolculu?unda yalnyz byrakmady. Yolda?lary,  mücadele arkada?lary Dervi? Ali Kavazo?lu ve Kostas Mi?aulis adyna çiçekler getirdiler.

  

   

   

   

   

  

       Havadis gazetesinde yayynlanmy?tyr.