argasdi 8.5 Reviewed by Momizat on .          Argasdi Hammaliye Kurulu’ndan Argasdi’nin geçen sayysynda “Sermayenin kalk borusuna uygun yürütülen saldyry dalgasyny en iyi karakterize eden iki olay;          Argasdi Hammaliye Kurulu’ndan Argasdi’nin geçen sayysynda “Sermayenin kalk borusuna uygun yürütülen saldyry dalgasyny en iyi karakterize eden iki olay; Rating: 0
You Are Here: Home » Argasdi Tüm Sayılar » argasdi 8.5

argasdi 8.5

 

        

Argasdi Hammaliye Kurulu’ndan Argasdi’nin geçen sayysynda “Sermayenin kalk borusuna uygun yürütülen saldyry dalgasyny en iyi karakterize eden iki olay; eme?e ve do?aya kar?y yürütülen harekatlardyr” (Argasdi Sayy 7.5) demi?tik. Son üç ayda ya?ananlar bu tespitimizi do?rulayycy ?ekilde geli?ti. Sermaye hem eme?e hem de do?aya saldyrmakta, üstelik bunu korkusuz bir hoyratlykla gerçekle?tirmektedir.

Karpaz Milli Parky’na elektrik götürülmesi sürecinin devamlyly?y ve Girne’de atyk sular denize bo?alyrken ihmalin faturasyny alakasyz yerlere çykartma çabalary do?a ile ilgili hiçbir kaygynyn para ve karyn ötesine geçemedi?ini gösteriyor. Üstelik ülkemizin tarihinde hiçbir zaman gerçekle?memi? geni?lik ve yo?unlukta bir ekoloji eksenli örgütsel birlikteli?in varly?yna ra?men hükümet aymazca tavrynda ysrar etmekte tereddüt bile göstermiyor. Açykça görülüyor ki Egemen Blok ne do?ayy umursuyor ne de ekoloji örgütlerinden çekiniyor. Karpaz bölgesinin büyük otelcilik sektörü aracyly?yyla beton yy?yny haline getirilmesi üzerinden sa?lanacak yüksek miktarlarda karyn, egemenlerin a?zynyn suyunu akytty?y, gözlerini kör kulaklaryny sa?yr etti?i gün gibi a?ikar. “Karpaz’y Girne’ye benzeteceksiniz” söylemlerinin ise do?ruluk payy olmak bir yana çok iyimser oldu?u Girne’de ekim ayy içinde ya?anan olaylarla ispatlandy. Girne’de la?ym sularyny arytan tesis bakymsyzlyk ve ilgisizlik sonucunda bir günde bin ton la?ym suyunu denize byrakyverdi. CTP’li Belediye Ba?kany kendisi ve TC Büyükelçisi dy?ynda herkesi suçlarken, Karpaz’yn gelece?inin Girne’den beter olaca?yna dair ?üphelerimizi de do?rulamy? oldu.Saldyrynyn emek cephesinde ise i?ler daha kary?yk. CTP, yönetimlerini ele geçirerek uysalla?tyrdy?y sendikalara göstermelik basyn açyklamalary ve eylemler yaptyryrken, mücadeleci sendikalar bölünüyor, saldyryya u?ruyor ve grevleri yasaklanyyor. Emek Platformu çatysy altynda birle?en DAÜ i?çi, memur ve akademisyenlerinin yakalady?y olumlu ivme, CTP’nin grev yasaklama karary ile durulma sürecine girdi. Hemen hemen ayny sykynty sözde “Tam Gün” sürecinde pilot okulda ya?ananlarda da gözlemlendi. Bu kez do?rudan saldyry yapmak yerine sendikanyn kendi baca?yna kur?un sykmasyna yarayacak ko?ullary yaratmakla yetinen hükümet, “Tam Gün” sürecinde stratejik bir kazanym sa?lady. Özel sektörde örgütlenemeyen, mevcut üye yapysyny da emek ideolojisi do?rultusunda yeterince bilinçlendiremeyen sendikal modelimiz, ekonomik mücadeleye odakly biçimiyle ciddi sykyntylar ya?yyor. Sendikalar bildiri, yürüyü? ve uyary grevleri yerine alternatif eylemler gerçekle?tirememenin sykyntysyny ya?yyorlar. Toplu vizite, i? yava?latma gibi eylemlilikler mevcut üye yapysy ve hantal bürokratik i?leyi? ile de ba?lantyly sebeplerle uygulanamyyor, denenemiyor, dü?ünülemiyor. Sendikal alanda ideolojik boyutun eksikli?i acy bir ?ekilde kendini göstermekte ücret ve özlük haklary için eylem yapmaya aly?my? emekçi kitleleri kendi çaly?ma alanlaryna dair bütünlüklü ve toplumsal boyutlaryny da kapsayycy talepler üzerinden seferber edilememektedir. Ekonomik-demokratik mücadelenin araçlary olan sendikalar, mücadelenin demokratik boyutunu ihmal ettikleri yyllar boyunca, ideolojik mücadele ve siyasi mücadeleye de hakkyny veremediler. ?imdi neo-liberal felsefenin müthi? ideolojik hegomonyasy ko?ullarynda, bu eksikliklerin acysy ciddi bir ?ekilde  ya?anmaktadyr. 

    

Ülkemiz gibi stratejik sömürgelerde nispi bir refah yaratmak her zaman emperyalizmin politikalary arasynda olmu?tur. Nispi refah aracyly?yyla elde tutulan, tüketim kültürüne dahil edilen, yozla?tyrylan kitleler aracyly?yyla hakimiyetlerini sürekli kylmak emperyalist güçlerin birincil stratejisidir. Bu ba?lamda sorunumuz kyrk bin askerle zapturapt altyna alynmy? olmamyzdan de?il, emperyalizmin ideolojik-kültürel boyutlu saldyrysy kar?ysynda halen ekonomik mücadele eksenli bir savunma hatty örmeye çaly?mamyzdan kaynaklydyr. Ekonomik mücadele elbette önemlidir, ancak ideolojik mücadelenin eksikli?inin yaratty?y bo?lu?u tek ba?yna dolduramaz. 2000’li yyllaryn ba?ynda ya?anan krizden sonra geçici de olsa nispi bir refah dönemi içerisinde bulunan neo-liberal hükümetler böyle bir mücadele çizgisi kar?ysynda donanymlydyr, güçlüdür. Sendikalaryn üyelerinin, ve tabii ki tüm halkyn toplumsal bir bilinçlenme içerisine girmesi, sermaye çykarlary kar?ysynda kendi çykarlarynyn farkyna varmasy ancak ideolojik bir donanymla mümkün olabilir. Daha 2006 yylynyn mayys ayynda söyledi?imiz gibi “eskinin mücadele yöntemlerine dayaly stratejiler iflas etmi?tir. Eski örgütlenme ve mücadele yöntemleri artyk direni?e katky sunmak bir yana, egemenlerin politikalaryny me?rula?tyrmaya hizmet etmektedir.”(Argasdi Sayy 3.5)  

Y?te bu yüzden Baraka Kültür Merkezi kültürel alan ekseninden ve tüm alanlara e?it mesafeden bir mücadele hatty örmektedir. Sinema, tiyatro ve müzik üzerinden yürüttü?ümüz çaly?malary hayatyn her alanyndaki mücadelelerde ilham ve bilgi kayna?y kylyyoruz. Karpaz Milli Parky’na elektrik götürülmesi kar?ysynda Sol Anahtary ve Baraka Tiyatro Ekibi’nin gerçekle?tirdi?i faaliyetlerle, 20-29 Kasym tarihleri arasynda emek örgütleri ile birlikte düzenleyece?imiz Y?çi Filmleri Festivali bunun en güzel örnekleri olacaktyr. Argasdi de bu u?urda üstüne dü?eni yapyyor ve deneyimlerin, hatalaryn, kazanymlaryn çetelesini tutmaya, güncel olaylaryn teorik boyutlary ile kavranmasyna yardymcy olmaya devam ediyor. Baraka, mücadelede be?inci yylyny doldurup altyncy yylyna do?ru ilerlerken uzun soluklu bir mücadele azmini de beraberinde ta?yyor. Ne yazyk ki, CTP’nin revizyonist de olsa sol bir pozisyondan neo-liberal küreselle?menin milliyetçi bir aktörüne dönü?mesi ülkemizde solun itibaryny da sarsmy?tyr. “Çözüm Talat” slogany ile Cumhurba?kanly?y makamyna yerle?en M. A. Talat’tan tutun da, hükümetin tüm kademelerindeki bürokratlara kadar tüm yetkililer halklar arasyna güvensizlik tohumlary ekmeye devam ediyor. Kybrys sorununun özünün Kybrys’yn emperyalizmden ve onun ta?eronlaryndan aryndyrylmasy (ba?ymsyzly?y) sorunu oldu?u bizce açyk bir gerçektir. Ancak bu hedefe ula?mak Kybrys’ta ya?ayan halklaryn karde?çe birli?inden de geçmektedir. Bary? mücadelesi ancak böyle kavranyrsa anlamlydyr. Yoksa ?ekilsel olarak varylacak bir sözde çözümün, emperyalizm kovulmadykça ve halklar arasy karde?lik yerle?medikçe kalycyly?y mümkün olamaz. Y?te bu sebeple 1 Eylül, halklaryn karde?li?i ilkesini umursamayan CTP tarafyndan ?övenizme malzeme yapylmak istendi. Yyllarca ülkedeki bary? mücadelesinin en samimi unsurlary olan örgütlerin tepkisini ise ya?ayarak gördük. Bary? güçleri ile yollaryny ayyran ve TC Devleti’nin (ve elbette onun aracyly?yyla emperyalizmin) Do?u Akdeniz’deki çykarlary için çaly?anlanlaryn arkasyndan a?yt yakmak yerine, yapylmasy gereken yapylmy?, CTP ve ba?ly örgütlerinden aryndyrylmy? bir “Bary? Yürüyü?ü” gerçekle?tirilmi?tir. ?imdi bunun devamyny getirme zamanydyr. ABD’nin ta?eronu TC Hükümetlerine memurluk yapanlar, kendi halkyny ba?ymsyzlyk kavgasynda yaryda byrakanlar ba?ymsyz ve halklary karde? bir Kybrys mücadelesinde a?ylacak bir kilometre ta?y olmaktan öteye bir anlam ifade edemezler. Bunun araçlary ancak emek hareketinin genel çykarlary gözetilerek yaratylabilir. Kybrys Türk ve Elen halklary, birlikte verilecek mücadeleleri ve Yunanistan ile Türkiye halklaryndan görecekleri dayany?ma ile ?imdiye kadar ‘Kybrys Halklarynyn Sorunu’ olmu? Kybrys Sorunu’nu, ‘emperyalistlerin ve i?birlikçilerinin sorununa’ çevirebilecek güç ve yetene?e sahiptir.” (Argasdi Sayy 5.5) Çabamyz bu yöndedir.

Münür Rahvancyo?lu

 

Halil Karapa?ao?lu

?ifa Alçycyo?lu

Besim Baysal

Hasan Yykycy 

 

YÇYNDEKYLER

Sayfa 2 – Hammaliye Kurulu’ndan

 

Sayfa 3 – Sendikal Mücadele Ve Kadynyn Rolü, ?ifa Alçycyo?lu

 

Sayfa 4 – Memleketin Ahvali

 

Sayfa 6 – Tam Gün E?itim Tarty?malary, Münür Rahvancyo?lu

 

Sayfa 8 – Y?çisinden Ö?rencisine Bir Dram; DAÜ, Halil Karapa?ao?lu

 

Sayfa 10 – Ortaça?dan Günümüze Üniversite Ve Toplum 1, Hasan Yykycy

 

Sayfa 12 – Ayny Gökku?a?ynyn Altynda, Mine Balman

 

Sayfa 14 – Yel De?irmenleri, Münür Rahvancyo?lu

 

Sayfa 15 – Karpazy Kurtarmak ve Biz, Nazen ?ansal

 

Sayfa 16 – Baraka’nyn Ahvali

 

Sayfa 18 – Bellek – Küba Devrimi, Hasan Yykycy

 

Sayfa 19 – Ynsanlaryn Hikayesi Köylerin Tarihi, Besim Baysal

 

Sayfa 20 – Çaly?ma Ya?amynda Haklarymyz

 

Sayfa 22 – Politik Tiyatro Hakkynda Bir Ynceleme, Nazen ?ansal

 

Sayfa 24 – Neden Metal Müzik, Hasan Yykycy

 

Sayfa 26 – Liseliyim, Ceyda Alçycyo?lu

 

Sayfa 28 – Bolivya Günlü?ü, Hasan Yykycy

 

Sayfa 29 – Liberal Tavyrlara Kar?y Mücadele Edelim

 

Sayfa 30 – Futbolun Tarihçesi, Mehmet Adaman

Sayfa 31 – Uluslararasy Y?çi Filmleri Festivali Programy

   

 

Argasdi’yi bilgisayarynyza indirin…

Sayfa 2

Sayfa 3-15

Sayfa 16-17

Sayfa 18

Sayfa 19-23

Sayfa 24-25

Sayfa 26-27

Sayfa 28-31

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top