Nazym Hikmet’i Anma Etkinli?i

 

     

3 Haziran 2003 Saly aksamy Nazym Hikmet Ran’yn 40. ölüm yyldönümü nedeniyle derne?imiz lokalinde bir gece düzenledik. Bu gece ayni zamanda lokalimizi yeni yerine ta?ymy? olmamyz dolayysyyle bir açyly? gecesi olmu?tur. “Yeni Mekanda Eskimeyen Ustaya Merhaba” slogany ile düzenlenen gece; kokteyl ve Nazym Hikmet ?arkylary ile ba?lamy?, Nazym Hikmet ile ilgili VCD gösterimi, Nazym ?iirleri ve “Ya?adyklary ve Yazdyklaryyla Bugün Ya?ayan Nazym Bizim Yçin Ne Yfade Ediyor?” konulu forum ile sonuçlanmy?tyr.

  

  

FORM SONUÇ METNY:

Ya?adyklary ve Yazdyklaryyla Bu Gün Ya?ayan Nazym Bizim Yçin Ne Yfade Ediyor?

Küreselle?me denen ve 1990’lardan sonra önümüze “yeni” syfatyyla konan olgu aslynda bildi?imiz, insan da dahilher?eyin meta haline getirildi?i, a?aç, deniz, do?a dü?many, çykarcy, kö?e dönmeci düzenin, de?i?en dünya ko?ullaryndaki yeni yüzünden ba?ka bir?ey de?ildir. Bu gün, dünya ölçe?inde kar?ymyza dikilen ve her alanda farkly bir maskeyle önümüze çykan bu olgu insana; bencilli?i, kendi çykaryny dü?ünmeyi, bugün böyle söylerim yaryn ba?ka yaparym manty?yny ola?an bir davrany? modeli olarak sunmaktadyr.

Ynsanly?yn buna mahkum olmady?y ve güzel bir dünya yaratmanyn, bunu isteyen insanlaryn iradesi dahilinde oldu?u “Ba?ka Bir Dünya Mümkün” sloganyyla özetlenmektedir.

Biz de Baraka Kültür Merkezi olarak, kültürel alanda yapty?ymyz, yapaca?ymyz faaliyetlerde, kurdu?umuz her türlü insani ili?kide bu anlayy?tan motive olmaktayyz.

Nazym Hikmet için temelde insan vardyr. Hindistan’da olsun, Küba’da olsun, Yspanya’da veya Türkiye’de olsunherhengi bir insana yapylmy? en ufak bir haksyzlyk; ?iirinde sanki kendisine yapylmy?çasyna görülebilir.

Nazym Hikmet ?airdir, oyun yazarydyr, romancydyr, marangozdur, ressamdyr, dokumacydyr, parti üyesidir, militandyr ve tüm bunlara ra?men olamady?y her ?ey için de üzgündür.

Nazym Hikmet ne dü?ünmü? ne yazmy?sa ya?amyny da bu yönde kurgulamaya çaly?ty?yny, mücadelesini bunun sorumlulu?uyla ?ekillendirdi?ini görüyoruz.

Ba?ka bir dünya, ekonomik, sosyal, çevresel vb. boyutlaryyla oldu?u kadar, kültürel boyutuyla da kurgulanmalydyri Y?te bu çerçevede, sözün ya?amdaki kar?yly?y, insanyn de?erli oldu?u, ya?amyn tüm renklili?i ve çok yönlülü?ü içerisinde tek bir boyuta indirgenemeyecek kadar zengin oldu?u gerçekleri, bu çabanyn merkezinde olmak zorundadyr.

Öyleyse Nazym, insany merkez alan yazyny ve ya?amy ile, hayatyn her renginden ya?amyna ve yazynyna su çeken duru?u ile bu gün bizim için ya?amaktadyr.

Nazym Hikmet’in bir makalesi