Herse Bildirisi

Yyi ak?amlar,

Bu ak?am sizlere sundu?umuz “HERSE” Kybrys’a özgü ve kültürümüzün bir parçasy olmu? tüm yiyecekleri temsil etmektedir. Afiyet olsun.

  

Kybrys’ymyzda yeti?en yenilebilir binlerce bitki türü var ancak ne yazyk ki fast food kültürünün saldyrysy altynda bu lezzetler günlük ya?amymyzdan çykmy? bulunuyorlar. Bu da renklilik ve çe?itlilik iddiasyndaki KÜRESEL KÜLTÜRÜN ne kadar tektiple?tirici, monoton ve syradan bir ya?am anlayy?y oldu?una verilebilecek örneklerden birisi…

   

Ancak hersenin (ve tabii ki tüm di?er güzelim yiyeceklerimizin) günlük ya?amymyzdan çyky?ynyn tek nedeni dy? baskylar da de?ildir. Bu ayni zamanda üretimden kopmu?lu?umuzun, koparylmy?ly?ymyzyn bir sonucudur. Bir dü?ünün, bu?day ve tavuk üreten bir toplum, elbette ki dü?ünlerinde bu?dayyn ve tavu?un çe?itli varyasyonlaryndan yiyecekler yapacak ve bunu konuklaryna sunacaktyr. Oysa memurla?tyrylmy? bir toplum hazyr yiyecekler, kanepe, kokteyl vb. e?ilimlere girecektir.

Demek ki; KÜLTÜRÜMÜZÜ YA?ATMAK, üretimi canlandyrmaktan da geçer. Üretimi canlandyryrsak kültür do?ally?y içerisinde yeniden ya?ama dönecektir.

 

Bizler kültürün ya?atylmasy ve günlük ya?amymyza tekrar dönmesi amacyyla ELEKTEN ÜÇ GECE’yi organize etmi? bulunuyoruz. Ancak kültür sadece GEÇMY?, ve BUGÜN tarafyndan tehdit edilmemektedir. GELECEK’te de kültür için çe?itli tehlikeler bulunmaktadyr.

  

Hormonlu ve do?ally?yndan koparylarak yapayla?tyrylmy? üretim tekniklerini artyk bilmeyenimiz kalmady. Ancak bir de BYYO-TARIM denilen bir olgu var ki… Tarym ürünlerinin daha dayanykly olmasy için genetik müdahaleye maruz byrakylmasy diyebilece?imiz bu olay; bu?dayyn içine balyk geni katylmasy ve yeni bir bu?day cinsi yaratylmasy ile sonuçlanyyor. Domates’de at geni, marulda ise köpek geni bulundu?unu bir dü?ünün. Bu uygulamanyn çe?itli zararlary mevcut:

  

Birincisi, daha da güçlenmi? ve dayanykly hale gelmi? tarym ürünlerinin ha?aresi de daha güçlü oluyor. Bu ha?areden kurtulmak için ise daha güçlü ZEHYRlere ihtiyaç var. Bu zehirler ise topraktan çok daha geç siliniyor. Yani genetik tarym dünyamyzyn topra?yny zehirliyor…

  

Ykincisi, genetik tarym ürünlerinin insan sa?ly?yna etkisi henüz bilinmemekle birlikte, bazy yan etkiler söz konusu. Mesela Monsanto ?irketi tarafyndan geli?tirilen GENETIK soya fasulyelerinin dirençli oldu?u glifosatyn kanserojen oldu?u bundan dört yyl önce “Journal of the American Cancer Society” tarafyndan açyklanmy?ty.

  

Ve üçüncüsü ekimde kullanylan genetik tohumlary geli?tiren ?irket, lisans sahibi olarak bu tohumlar üzerindeki mülkiyet hakkyny hep koruyor. Sonsuza kadar! Yani hasattan sonra elde kalan tohumlar üzerinde çiftçilerin mülkiyet hakky yok. O tohumlary tekrar ekti?inde ?irkete lisans bedeli ödemek zorunda. Bu, genetyk tohum kullanan tarym i?letmelerini genetik ürün geli?tiren ?irketlerin ?ubesi haline getiriyor.

 

Sonuç, herse için bu?day gerek, bu?day ise e?er do?ally?y içerisinde üretilmezse topra?ymyzy ve bizi zehirlemekle kalmayacak birkaç küresel ?irket ve onlaryn acentesi niteli?indeki 20-30 bayiyi zenginle?tirirken bizleri ve tüm üçüncü dünyayy daha da fakirle?tirecektir (hem parasal hem de do?al zenginlik anlamynda)…

   

O halde kültürümüze sahip çykmak genetik TARIMA kar?y çykmaktan ayry dü?ünülemez.Genetik tohumlarla ekilmi? bir tarlayy sürerek tahrip eden Jose BOVE isimli bir çiftçi bugün Fransa’da hapistedir. Genetik tarym hyzla dünyaya yayylmakta; yaratty?y kanser türleri, toprak zehirlenmesi, yeni böcek türleri gibi sorunlar da kendisi ile birlikte yayylmaktadyr…

Ne için? 3-5 küresel ?irket daha çok kar etsin diye, tohumalaryn mülkiyeti 1-2 kapitalistin  eline geçsin diye…

  

Kapitalizm kültürün dü?manydyr. Onlaryn istedi?i tek kültür TÜKETYM KÜLTÜRÜDÜR…

  

Genetik taryma HAYIR!

  

KAPYTALYZM ÖLDÜRÜR!!!

  

ELEKTEN ÜÇ GECE ORGANYZASYON KOMYTESY

  

Herselik Bu?day, Ya?ly Tavuk, Tuz ve Su Herse yapymy için gerekli malzemelerdir.

Tavuk iyice ha?lanyr, daha sonra tane tane tiftiklenir. Bu?day ayry ha?lanyr. Tiftiklenmi? Tavuklar kazanyn içerisine konulur ve üzerine bu?day, su ve tuz dökülür.

  

Kazan kysyk ate?te kaynamaya byrakylyr. Bu?day ve tavuk su çektikçe su eklenir. Bu?daylar açylyp da su kabul etmeyecek duruma gelene kadar bu i?lem devam eder. Daha sonra herse akydelene kadar kary?tyrylyr.