1 Mayıs 2010

             

 DEV-Y?, KTÖS, KTAMS, BES, KTOEÖS, El-Sen, Emek-Y?, Tel-Sen, Devrimci Genel-Y?, Güç-Sen, Petrol-Y?, Typ-Y?, Ma?usa Türk Genel-Y?, Basyn-Sen, Koop-Sen, Ça?-Sen, Daü-Sen, Daü-Bir-Sen, TES, Mec-Sen, Baraka Kültür Merkezi, KTEZO, Bary? Derne?i, Kybrys T. Tabipleri Birli?i, KTMMOB, Kybrys Pir Sultan Abdal Kültür Derne?i,  Yskele Yurtta? Ynisiyatifi, AÖA Ö?rencileri, ODTÜ Sosyalist Dü?ünce Toplulu?u, KGP, Kybrys Bary? Platformu,  Feminist Atölye, CTP/BG, TDP, BKP, YKP’nin katylymyyla gerçekle?tirilen 1 Mayys co?kulu bir yürüyü? ve mitinge sahne oldu.

“Bary? Emektir Hedef Birle?ik Kybrys” sloganyyla yapylan yürüyü?ten, bir kez daha “Kybrys’ta Bary? Engellenemez” ve “Ya?asyn Halklaryn Karde?li?i” sloganlary atyldy.

 

Özellikle, her alanda “özelle?tirme” çabalary ve “çaly?anlaryn sömürülmesi”ne kar?y sert ele?tiriler dile getirildi. Kimi yasal düzenlemelerle Kybrysly Türklerin “göçe zorlandy?y” belirtilen açyklamalarda, bary? mücadelesinin yükseltilmesi gere?i üzerinde duruldu.

 Baraka’nyn yüzden fazla aktivist ve dostunun katylymyyla Terminal’den Ku?ulu Park’a ve Sarayönü’ne gerçekle?tirdi?i yürüyü? oldukça renkli ve co?kuluydu. Baraka kortejinde Baraka, Mustafa Ertan Kadyo?lu, Ba?ymsyz Kybrys Tek Yol Devrim, Feminist-iz, Baraka Tiyatro Ekibi ve Sol Anahtary pankartlary ta?yndy. Sol Anahtary pankartynyn arkasynda Safa?a Özlem Ç.H.M. Korosu ve bazy müzik emekçileri de yürüdüler. Baraka kortejini izlemek için tyklayynyz

  

                   

 KTAMS Ba?kany Ahmet Kaptan ile ö?retmen akademisinden Faize Sertel’in sunum yapty?y mitingte; DEV-Y? Genel Ba?kany Mehmet Seyis, Güç-Sen Ba?kany Memduh Çeto ile Pambis Kyritsis konu?ma yapty. Sadyk Zabitler/Alkapon ve Baraka müzik toplulu?u Sol Anahtary da mitingde ?arkylar seslendirdi. Sol Anahtary’nyn seslendirdi?i 1 Mayys Mar?y, Gavur Ymam Ysyany, Gündo?du, Eylem Güzeli, Çavbella, Kadynlar Vardyr, Gün Gibi’ye e?lik eden eylemciler ?arky aralarynda ise sloganlar attylar. Sahneden atylan “Ba?ymsyz Kybrys Bütün Halklar Karde?tir” sloganlary oldukça anlamlyydy. Sol Anahtary konserini dinlemek için tyklayynyz

   

 

 Sarayönü Meydany’ndaki konu?ma syrasynda, Atatürk Ö?retmen Akademisi ö?rencileri adyna yapylan konu?ma, kysa bir gerginli?e sebep oldu. Bu konu?ma syrasynda sahnede “Y?birlikçiler Emekçiye ve Ö?renciye Hesap Verecekler” ve “AÖA’yy Kapattyrmayyz” pankartlary açyldy. Sahneye çykarak pankartlary kapatmak için Kybrys Türk Ö?retmenler Sendikasy’na ve Ö?retmen Akademisi ö?rencilerine müdahale etmeye çaly?an Kybrys Türk Orta E?itim Ö?retmenler Sendikasy yöneticileri gerginli?e sebep oldular.

Mitinge PEO, Sosyalist Ynisiyatif, Sol Kanat, Birle?ik Kybrys Bary? Ynisiyatifi ve Birle?ik Ö?retmenler Platformu konuk örgütler olarak katyldy. Youth Against Nationalism ise Baraka Kültür Merkezi ile yürüdü.

Baraka Kültür Merkezi’nin 1 Mayys 2010 ça?rysy ?u ?ekildeydi:

 

      

 

– Sözde Sosyal Güvenlik Yasasy’na kar?y
Y? güvencesi, özel sektörde sendikala?ma, rahat bir emeklilik
  

– Göç Yasasy’na Kar?y
Ynsanca ya?ayabilir bir maa?, sendikal özgürlük

  

– AÖA’nyn kapatylmasyna kar?y
Parasyz, planly, kaliteli ve kamusal bir e?itim   

– Neo-liberal saldyrylara kar?y
Halkyn e?itim, sa?lyk, ula?ym, barynma, ileti?im ve enerji hakky  

– Biber gazyna, davalara, coplamalara kar?y
Özgürlük, e?itlik ve demokrasi  

– Dilimizi, kültürümüzü, ya?ady?ymyz yerlerin isimlerini de?i?tirenlere kar?y
Asimilasyona hayyr  

– Da?larymyzyn, denizlerimizin, ormanlarymyzyn talan edilmesine kar?y
Bu ülke, bu do?a bizimdir  

– Toplumsal cinsiyet e?itsizl?inden do?an ayyrymcylyklara kar?y
ya?asyn feminist mücadelemiz  

– Kybrys’yn bölünmü?lü?üne kar?y
Ba?ymsyz Kybrys  

– Türkiye Göçmeni ve Kybrysly Elen dü?manly?yna kar?y
Bütün Halklar Karde?tir  

diyerek yürüyoruz…  

Umutlaryn Ku?atylmasyn Bu Abluka Da?ytylacak!