Category Archives: Bildiriler

Dünya Ö?retmenler Günü

5 Ekim Dünya Ö?retmenler Günü  bu yyl E?itim Enternasyonali’nin “Nitelikli Ö?retmen ve Nitelikli E?itim”  slogany ile kutlanyyor,  ülkemizin de kanayan yarasy durumunda olan e?itim sorunlary devlet açysyndan bakyldy?y zaman çözülemez…

Köpek Yarışları Kampanyası

4 Ekim 2004’de yapylan basyn toplantysy    “Bugün Dünya Hayvan Haklary Günü; 1930’lu yyllardan bu yana, dünyanyn çe?itli yerlerindeki hayvanseverlerin bir çok etkinlik ve kutlamalarla, hayvan haklaryna bir kez daha…

KÖPEK YARI?LARINA HAYIR

28 Eylül 2004’de yayynlanan bildiri     MYLLETVEKYLLERYNDEN DE “KÖPEK YARI?LARINA HAYIR”    1600’den fazla ki?inin, Mesarya Stadyumu’nun kapatylmasy talebi ile imzaladyklary dilekçeleri, 6 Eylül’de Yçi?leri Bakanly?y’na ileten Köpek Yary?laryny Durduralym…

Köpek Yarışları Kampanya

       21 Eylül 2004 tarihli Kybrys Gazetesi’nde, “Köpeklere i?kence yapylmyyor, ko?mak tazynyn do?asynda var” ba?ly?y ile, Mesarya Stadyumu sahibi Fatin Ynanly ve bazy köpek sahiplerinin açylamalaryna yer verilmi?tir. Söz…

Köpek Yarışları

Çevreciler!    Hayvan severler!    Kumara kar?y olanlar!    Yasalara saygyyy savunanlar!    Gençli?in ve toplumun yozla?masyny istemeyenler!       Mesarya Stadyumu’nun açyldy?y 14 A?ustos’tan beri yürüttü?ümüz “Köpek Yary?laryna Hayyr…

Facebook6k
Twitter2k
646